GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

GRUDZIEŃ 2017 ROK

ADWENT – zatrzymaj się!
Adwent to czas wypełniony pięknymi tradycjami i znakami, które ułatwiają najpierw zatrzymanie się na chwilę refleksji i wejście w klimat czekania na wyjątkowego Gościa w naszych sercach, na przyjście Jezusa Chrystusa. Wieniec adwentowy z czteroma świecami, nasze piękne poranne roraty, nowennę do Dzieciątka Jezus,te wszystkie praktyki pomagają nam zatrzymać się w tym pędzie życia, aby zobaczyć, na Kogo faktycznie czekamy.

Kolejne Boże Narodzenie w naszym życiu. Ale czy takie samo? To już zależy od nas. Co zrobić by nie przespać i nie przegapić tego czasu? Starajmy się w tym miesiącu zatrzymać i wsłuchać w Słowo Boże, które zapowiada przez Jana Chrzciciela i proroka Izajasza, że za chwilę urodzi się Ten, który wyprostuje nasze ścieżki życia, zerwie kajdany naszych grzechów, obdarzy nas pokojem i łaską, która uczyni, że odezwę się do siostry, brata czy sąsiada ludzkim głosem, może pierwszy raz od kilku lat.  A może narodzenie Jezusa obudzi mnie na nowo do życia i sprawi, że wraz z Bogiem zamieszka we mnie nadzieja życia i odnajdę to, czego szukam?

W odnalezienie skutecznego lekarstwa na ludzkie zagubienie w szybko płynącym czasie i odnalezieniu Boga są słowa św. Matki Teresy: Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. (…) Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

Św. Matka Teresa z Kalkuty

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Bogurodzico Dziewico, Maryjo!
Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego, oddaję Ci siebie,moje modlitwy i prace, radości i cierpienia.
Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy, które każdego dnia w modlitwie różańcowej polecam Bogu, przez Twoje Matko wstawiennictwo. Pragnę razem z Tobą kontemplować Oblicze Chrystusa, aby już teraz radować się i cierpieć razem z Nim w radosnych i bolesnych, aby słowem i czynem budować Królestwo Boże, w tajemnicach światła a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się nagrody nieba. Maryjo!, pomóż mi wiernie spełniać zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen

KONSPEKT spotkania Żywego Różańca

Grudzień 2017 ROK

Pieśń: Archanioł Boży Gabriel …
Słowo wstępne – Już od początku Bożego planu zbawienia Duch Święty prowadzi i uzdalnia wybranych do jego realizacji. Maryja jako dziewica staje się Matką Syna Bożego za sprawą Ducha świętego. Elżbieta, którą Duch Święty napełnił swoją łaską, rozpoznaje w Maryi „Matkę Pana”. I my wzywajmy często Ducha Świętego, aby w nas realizował się Boży plan zbawienia.

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:

OGÓLNA: Aby osoby starsze, wspierane prze rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując swoją mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Chociaż osoby starsze, nasze babcie i dziadkowie, często nie nadążają za współczesną techniką, to mają coś, czego nie ma młode pokolenie: życiową mądrość i doświadczenie. To szczególny skarb, którym dzielą się ze swoimi dziećmi i wnukami. To przecież ich żywa wiara, modlitwa – szczególnie różańcowa – kształtuje wiarę w kolejnych pokoleniach. To ich piękne życie, wymagania, które sobie stawiali, jest wymownym świadectwem kształtującym postawy dzieci i młodzieży. Módlmy się za osoby starsze, aby wspierane i doceniane przez rodziny i wspólnoty chrześcijańskie, były świadectwem wiary dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Módlmy się również w naszych intencjach:…

INTENCJA  GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA GRUDZIEŃ:
Módlmy się za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki Maryi, aby ubogie narodzenie Jezusa uczyniło nas świadomymi wielkiego daru Wcielenia, poprzez które On sam stał się ubogim, aby nas wszystkich ubogacić.

Różaniec : Rozważmy trzecią tajemnicę radosną – Narodzenie Jezusa.

„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, paterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2, 15-20). To o czym z radością opowiadali pasterze, Maryja rozważała głęboko w sercu. Oby i moje serce stało się lichą stajenką, w której każdego dnia rodzi się Bóg i wypełnia ją swoją miłością. Zapraszam Cię: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu!

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …

Zadania na grudzień:

 • Ofiaruję dodatkowo dziesiątek Różańca za zbawienie tych, którzy w ostatnim czasie odrzucili moje świadectwo wiary.
 • Przeczytam książkę albo artykuł w prasie katolickiej, który pomoże mi pogłębić swoją wiarę i wiedzę o chrześcijaństwie, abym lepiej świadczył o Jezusie.

Z życia Kościoła:

 • Moje serce przygotuję pięknie na przyjście Boga – Człowieka, uczestnicząc we Mszach świętych roratnich, poprzez rekolekcje i dobrą spowiedź.
 • 8 grudnia  – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – członkowie kół Żywego Różańca mają przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam 25 grudnia – w dzień Bożego Narodzenia (przeczytaj w Ceremoniale Żywego Różańca o odpustach).

Z życia parafii:

 • Podtrzymujemy zwyczaj uczestnictwa w roratach. Czuwać to znaczy być blisko Boga. Weźmy ze sobą na roraty dzieci czy wnuki.
 • Włączmy się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Zatroszczmy się, by poświęcony opłatek znalazł się w każdym domu.
 • Nie pozwólmy, by ktoś z naszej róży samotnie spędzał wigilijny wieczór. Nawet jeśli nie będziemy mogli zaprosić tej osoby do siebie – ze względu na chorobę czy starszy wiek – to postarajmy się w tym dniu odwiedzić ją i połamać się z nią opłatkiem.
 • Wieczerza wigilijna w naszym domu powinna rozpocząć się od fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, wspólnej modlitwy za rodzinę, za zmarłych, śpiewu kolędy.

Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

 • Wchodzimy w nowy rok duszpasterski pod Hasłem „Duch, który umacnia miłość”. W naszych comiesięcznych konferencjach w „Różańcu” będziemy poznawali dary Ducha Świętego, aby odkrywać Jego działanie w codziennych sytuacjach.
 • Pamiętajmy, że proces beatyfikacji sługi Bożej Pauliny Jaricot, naszej założycielki, zakończył św. Jan XXIII. Wzywajmy ją w różnych chorobach, aby Bóg okazał swoją łaskę poprzez cud za jej wstawiennictwem.
 • Dziękujemy Bogu za ożywienie modlitwy różańcowej przez przeżywanie setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie i rocznicy ojawień w Gietrzwałdzie. Niech różaniec stanie się wszystkich. Pamiętajmy o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca w naszych parafiach.

Modlitwa:

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Błogosławiona jesteś między niewiastami! Błogosławiona, któraś uwierzyła!

Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzecz! Cud macierzyństwa Bożego! A ze względu na nie – cud Twojego Niepokalanego poczęcia! Cud Twojego fiat! Zostałaś tak ściśle włączona w dzieło naszego Odkupienia, w Krzyż naszego Zbawiciela; Serce Twoje przebite obok Jego Serca. A teraz, będąc już w chwale Twojego Syna, nie przestajesz wstawiać za nami, grzesznymi. Czuwasz nad Kościołem, któremu jesteś Matką. Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci. Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski, które symbolizują świetliste promienie wychodzące z Twych otwartych rąk. Pod jednym warunkiem: że odważamy się Ciebie o nie prosić, że iść będziemy do Ciebie z dziecięcą ufnością i prostotą. Tak prowadzisz nas wciąż do Twego Boskiego Syna.

Oddajemy Tobie nasze siły i gotowość służenia planowi zbawienia dokonanego przez Twego Syna.

Prosimy Ciebie, żeby za sprawą Ducha Świętego pogłębiała się i utwierdzała wiara w całym ludzie chrześcijańskim, żeby poczucie wspólnoty brało górę nad wszelkimi zarodkami podziału, żeby odżywała nadzieja u tych, którzy się zniechęcają. (…)

św. Jan Paweł II

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pragnących dołączyć do naszej grupy parafialnej : pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.

« CZEŚĆ MARYI – CZEŚĆ I CHWAŁA »

Drodzy Czytelnicy „Różańca”!
Niech Nowonarodzony Chrystus, który przychodzi na ziemię z darem pokoju i miłości, rozpali w każdym z nas na nowo charyzmaty Ducha Świętego. Niech uczyni nas otwartymi na Jego dary. Niech oświeca i prowadzi, abyśmy z różańcem w ręku wypraszali pokój i zgodę dla świata, wierność i świętość dla rodzi, wiarę i czystą miłość dla młodych, cud życia dla dzieci.

Błogosławionych, pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego!

Ks. Szymon Mucha, redakcja „Różańca”, siostry loretanki.