GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

Kontynuacja „Kółka Różańcowego”, założonego w 1909 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Całe nasze życie powinno zwracać do Boga i Boga mieć za swój cel.

Kto szuka naprzód ziemi, a potem nieba, traci jedno i drugie; kto szuka przede wszystkim nieba, pozyska niebo i ziemię. W niebie będziemy zbierać owoce ziaren rzucanych na ziemi i skrapianych własnym potem.

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

KONSPEKT   spotkania

Żywego Różańca

LIPIEC  2018 ROK

     *Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy.

     *Słowo wstępne – Św. Paweł wśród owoców Ducha Świętego wymienia pokój i radość (zob. Ga 5, 22). Dla chrześcijanina czas wakacji, urlopów to przede wszystkim upragniony spokój, oderwanie się od pracy, obowiązków. To czas wyciszenia się i relaksu, spędzony z rodziną w radości, która wzmacnia więzi miłości. Przyjdź, Duchu Święty, i wlej w nasze serca pokój i radość.

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:

     ° Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

Kapłana najczęściej widzimy otoczonego ludźmi – to jego codzienna posługa na katechezie, wśród dzieci, młodzieży, spotkania z różnymi grupami duszpasterskimi. Ale życie kapłana to także samotność, kiedy wraca do swojego mieszkania z głową pełną troski o tych, których chciałby poprowadzić do Jezusa, a oni idą własną drogą. Dobrze jest wtedy wiedzieć, że wielu przyjaciół wspiera go modlitwą, choć fizycznie ich przy nim nie ma. Dobrze jest mieć w sercu radość, że skoro Jezus powołał mnie, abym opuścił dom, ojca, matkę, pole (por. Mk 10, 28-30), to daje mi stokroć więcej – daje mi swoją obecność i wsparcie. Nie pozostawiajmy naszych kapłanów w ich samotności i trudzie, oni potrzebują naszej modlitwy.

Módlmy się również w naszych intencjach:…( zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): …..

 

INTENCJA  GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LIPIEC 2018

Przez orędownictwo Królowej Różańca Świętego wypraszajmy dla naszej parafii głębokie zjednoczenie z Bogiem i życie zgodne ze Słowem Bożym. Polecajmy naszej najlepszej Matce dzieci, młodzież oraz wszystkich podróżujących i odpoczywających prosząc o bezpieczne i dobre przeżywanie tego szczególnego czasu wakacji.  Prośmy w intencjach papieskich.

Różaniec : Rozważmy czwartą tajemnicę światła – Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor.

„po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich (…). Wtedy Piotr rzekło Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»

(Mt 17, 1-2. 4-5).

Rozbić w swoim sercu namiot dla Jezusa to najpierw zrobić w nim porządek, wyrzucić zbędny balast grzechu, słuchać Boga i wypełniać Jego wolę. Bez takiej codziennej przemiany w tym namiocie rozgości się pycha i egoizm. Dla Jezusa już miejsca nie starczy.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …

– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …

         *Konferencja (kapłan lub zelatorka odczytuje z  „Różańca”, s.16 17. Konferencję kończą propozycje zadań na wakacje).

ZADANIA NA WAKACJE:

  1. Każdego dnia przeczytam jeden akapit z Ewangelii według św. Łukasza.
  2. Po przyjęciu Komunii świętej poproszę Ducha Świętego o dar męstwa.

FORMACJA RÓŻAŃCOWA: KONFERENCJA

DAR MĘSTWA:

Męstwo oznacza wytrzymałość i wytrwałość wobec prób i trudności na drodze wiary, specjalną pomoc Ducha Świętego do znoszenia trudnych życiowych doświadczeń z miłości do Boga, który nigdy nie zostawia nas samych. Dzięki niemu możemy mówić za św. Pawłem: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. Dar męstwa pozwala człowiekowi przyjmować Słowo Boże oraz wprowadzać je w konkret życia. To Duch Święty jest autorem pragnienia w sercu człowieka, aby regularnie czytać Biblię i odnosi jej słowa do konkretnych sytuacji w życiu. Słowo Boże nieustannie zachęca do nawrócenia, innym razem daje wskazówki , którymi możemy kierować się w codziennym życiu. Duch Święta zabiera nasze lęki i obawy, że kiedy oddamy nasze życie Bogu, to stracimy wolność osobistą. Męstwo uzdalnia do zaufania, że Słowo Boga chce nas obdarzyć prawdziwą wolnością od grzechu. (…)

W sposób szczególny życie rodzinne i małżeńskie jest polem, na którym dar męstwa jest najlepiej widoczny. Bez pomocy Ducha Świętego małżonkowie nie byliby w stanie okazywać sobie wzajemnie miłości. Dzięki Niemu razem klękają do modlitwy i proszą o wsparcie, aby umieć sobie nawzajem przebaczać, dostrzegać we współmałżonku ślady Bożej obecności i miłości. Relacje rodzinne są wyjątkowo naznaczone potrzebą dar męstwa, który jest wręcz konieczny w procesie wychowania dzieci. Dzisiaj w świecie bardzo widać różnicę w mentalności pokoleń. Rodzice, a tym bardziej dziadkowie nie są w stanie zrozumieć swoich dzieci czy wnuków, które często żyją w świecie mediów społecznościowych. Duch Święty uczy, jak zachowując swoją wiarę i tożsamość, z cierpliwością patrzeć na młode pokolenie i prostymi słowami objaśniać mu zawiłości życia wiary, prostymi gestami pokazywać dobroć Boga, ufając, że ziarno zasiane w młodości zakiełkuje w dorosłym życiu. W ten sposób dzieci i młodzież są zapraszane do modlitwy o dar męstwa, który pozwala pośród różnych burz czasu dojrzewania trzymać się mocno Jezusa.(…)

Dar męstwa jest odpowiedzią na lęki dzisiejszego świata. Wielu z nas boi się o własne zdrowie, żyjemy obawą o byt materialny swój i rodziny, przejmujemy się stanem naszej Ojczyzny, ostatecznie obawiamy się śmierci, zarówno fizycznej jak i duchowej. Lęk jest tym, co paraliżuje i zamyka w sobie. Nie pozwala człowiekowi doświadczać wolności dziecka Bożego. W tym wszystkich sytuacjach przychodzi Duch Święty, aby pokonać nasze zniechęcenie i obawy, tak jak przestraszonym uczniom w Wieczerniku daje moc, aby nie schodzili z raz obranej drogi ku królestwu Bożemu. Duch święty działa w sercu człowieka pokornego, który uznaje, że sam z siebie nie ma siły, aby poradzić sobie z własną słabością i odpowiedzieć na ewentualne przeciwności w wierze. Jedynie wierzący, który prosi Ducha Świętego o Jego męstwo, jest zdolny nie tylko do walki duchowej z własnymi słabościami, ale także do dawania świadectwa o mocy Bożej, jest w stanie zrealizować w swoim życiu słowa św. Pawła: „Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa”.

  • z życia Kościoła:

– w lipcu odmawiamy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa

– 25 lipca wspominamy św. Krzysztofa – poprośmy o błogosławieństwo naszych pojazdów i pomódlmy się w intencji kierowców.

Czas wakacji to czas odwiedzania miejsc świętych, wczasów, kolonii, obozów – rozglądajmy się uważnie, by zobaczyć wokół nas ślady Boga, które zostawił w pięknie przyrody.

  • z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

      Na Jasnej Górze rozpoczęliśmy Wielką Nowennę Różańcową przed 200-leciem powstania Żywego Różańca. Pierwszy rok nowenny przeżywamy pod hasłem:

„Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.

To zadanie, aby jeszcze lepiej i głębiej rozważać tajemnice różańcowe. Korzystajmy z wielu dostępnych pomocy, aby tajemnica, którą codziennie odmawiamy, była najpierw rozważana i pogłebiana duchowo. Na naszych comiesięcznych spotkaniach uczyńmy to wzorcowo, aby inni mogli się uczyć.

Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańcowej zrodziła się w Polsce. Zaproponował ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej.

 

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
Otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
W tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Obdarz wszystkie swoje dzieci
Łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża Chwałę Bożą
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu w okresie wakacyjnym są zawieszone,  będą wznowione od września br. w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!

KONSPEKT spotkania Żywego Różańca

SIERPIEŃ 2018 ROK

     *Pieśń: jest zakątek na tej ziemi…

     *Słowo wstępne –  Papież Franciszek nazwał Ducha Świętego „Towarzyszem drogi”, Świadkiem Jezusa, który nam mówi, gdzie jest Jezus, jak znaleźć Jezusa, wyjaśnia, co nam Jezus mówi. Niech Duch Święty towarzyszy nam każdego dnia, kiedy wyruszamy na drogi naszego życia. „W drogę z nami wyrusz, Panie…”

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:

     ° Ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

To, że rodzina jest skarbem ludzkości, wie każdy, kto przyszedł na świat w rodzinie i wszystko jej zawdzięcza. To, że ekonomia i polityka rządzą się swoimi prawami, nie licząc się ani z pojedynczym człowiekiem, ani z rodziną, widzimy, śledząc wiadomości podawane prze media. Modlitw o wiarę w rodzinie, która będzie silna Bogiem, i modlitwa za wielkich tego świata – o mądre decyzje i wybory ekonomiczne i polityczne – jest wielkim bojem, który musimy stoczyć, aby nie nastąpiła zagłada ludzkości. Uratowanie zdrowej, normalnej, kochającej się rodziny to ratunek dla ludzkości i dla każdego z nas.

Módlmy się również w naszych intencjach:…( zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): …..

 

INTENCJA  GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA SIERPIEŃ 2018

Wypraszajmy u Maryi łaskę trzeźwości dla narodu polskiego. Polecajmy też młodzież i dzieci całego świata, a szczególnie młode pokolenie Polaków. Niech Duch Święty obdarza ich mocą swoich darów, oświeca ich umysły chroniąc przed pokusami i atakami zła. Módlmy

się o potrzebne łaski dla tych, którzy pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, a szczególnie o dobre owoce tegorocznej pielgrzymki kobiet do Matki Bożej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Prośmy – łącząc się z intencjami papieskimi.

Różaniec : Rozważmy czwartą tajemnicę chwalebną – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny: a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją” (Łk 1, 46-50).

Spełniają się słowa Magnificat. Maryję, z duszą i ciałem wziętą do nieba, wielbi cały świat, wszystkie pokolenia. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Święta. Bo ile razy to czynię, wielbię Boga samego i to, co uczynił przez Ciebie dla mnie.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …

– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …

         *Konferencja (kapłan lub zelatorka odczytuje z  „Różańca”, s.20-21).

 

FORMACJA RÓŻAŃCOWA: KONFERENCJA

Różaniec na Mount Evereście.

Rok 1980 przyniósł wyczyn, który zdaniem wielu przekroczył możliwości człowieka – nasi alpiniści zdobyli zimą Mont Everest. To pokazało, że Polacy zjednoczeni wspólnym celem mają dostateczną wyobraźnię, odwagę, siłę woli, wiedzę i wytrwałość, aby dokonać tego, co uchodzi za niemożliwe.

Pierwszą w dziejach ludzkości zimową wyprawą na Mount Everest (8848 m n.p.m.) kierował Andrzej Zawada. Polska Ludowa była państwem o pustych sklepach. Bezinteresowna pomoc różnych osób przyczyniła się do tego, że w Wigilię 1979r. alpiniści dzielili się opłatkiem w wiosce odległej od podnóża Everestu o kilka dni marszu. W ekspedycji uczestniczyła dwudziestu Polaków, pięciu Szerpów i nepalski oficer łącznikowy.

17 lutego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki wyszli z namiotu do ataku ostatniej szansy. Tego dnia kończył się termin nepalskiego zezwolenia. Termometr  wskazywał -42ºC.

Około wpół do trzeciej po południu w radiotelefonach odezwał się głos:

– Halo, baza. Halo, dwójka.  – Gdzie jesteście? Odbiór! – wołał Andrzej Zawada.

– na szczycie Everestu! Na szczycie! Zimą! Polacy!

– Wasza to zasługa! – wołał Krzysztof Wielicki. – To dzięki wam mogliśmy wejść! Sukces jest wspólny, wspólny!!!. W metalowej rurce masztu geodezyjnego, pozostawionego na wierzchołku przez chińskich wspinaczy, umieścili kartkę z napisem Polish Winter Expedition 80, termometr do pomiaru minimalnych temperatur, różaniec od Jana Pawła II i mały krzyżyk od matki Stanisława Latałły, filmowca, który zginął kilka lat wcześniej w Kotle Everestu. (…)

Ks. prałat Stanisław Kardasz z Torunia dostarczył wyprawie perłowy różaniec od papieża Jana Pawła II, który ksiądz otrzymał z błogosławieństwem dla zimowej ekspedycji na audiencji w Castel Gandolfo. Ksiądz Stanisław w wolnej Polsce został Honorowym Generałem Policji za zasługi dla duszpasterstwa policjantów. Ratownik tatrzański, taternik, otrzymał zaproszenie do odwiedzenia kolegów w bazie pod Everestem. – Dotarł tam w styczniu 1980r. Gdy pogoda pozwoliła, odprawiłem Mszę świętą pod gołym niebem. Ołtarzem był głaz na lodowcu. (…)

Depesze i listy gratulacyjne napływały z całego świata. Andrzej Zawada z dumą i wzruszeniem pokazywał jeden list: Cieszę się i gratuluję moim Rodakom, pierwszym zdobywcom najwyższego szczytu świata w historii zimowego himalaizmu.(…)

Na każdą wspinaczkę, także tę codzienną, z serca Wam błogosławię.

Jan Paweł II. Papież. Watykan, dnia 17 lutego 1980 roku.

  • z życia Kościoła:

– Sierpień to miesiąc pieszych pielgrzymek na Jasna Górę. Tych, którym siły nie pozwola wędrować, zapraszamy na duchową pielgrzymkę.

– Jak co roku w sierpniu podejmujemy abstynencję od alkoholu, ofiarując ją za tych, którzy są uzależnieni. Nie wstydźmy się upominać w sklepach tych, którzy sprzedają alkohol dzieciom i młodzieży.

– W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dziękując za przemożną opiekę Maryi, nie ustawajmy w modlitwie za naszą umiłowaną Ojczyznę.

  • z życia parafii:

– 4 sierpnia – we wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów – pamiętajmy o kapłanach i modlitwie o ich świętość.

– Prośmy Boga o dobrą pogodę i błogosławieństwo w ciężkiej pracy dla wszystkich rolników, którzy trudzą się przy żniwach. Wszyscy korzystamy z ich pracy.

– Podtrzymujmy piękne tradycje związane ze świętami maryjnymi.

15 sierpnie, w święto Matki Bożej Zielnej, przynieśmy do kościoła naręcza kwiatów i ziół do poświęcenia.

19 sierpnia zapraszamy  panie na coroczną Pielgrzymkę Kobiet na Wzgórze Piekarskie do Matki Bożej Piekarskiej –  Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!