GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

MARZEC  2018 ROK

RÓŻANIEC W WIELKIM POŚCIE.

Nadszedł czas Wielkiego Postu, czas ciszy i modlitwy. W tym czasie uważniej zastanawiamy się nad życiem i wiekuistym naszym przeznaczeniem, a przy zastanawianiu smutna rzeczywistość wyraźniej staje przed oczyma.

Źle się wśród nas dzieje, zanika wiara, cnoty i miłość bliźniego coraz mniej między nami. Narzekamy na młodzież, w przyszłość patrzymy ze strachem, bo i naprawdę mamy się czego obawiać. Źle się wśród nas dzieje, a źle przede wszystkim dlatego, że rodziny polskie coraz bardziej zapominają o swym chrześcijańskim charakterze, o swych obowiązkach.

W rodzinach osłabła wiara, ostygła miłość wzajemna, brak dobrego wychowania dzieci.  A rodzina to podstawa społeczeństwa, bo z rodzin społeczeństwo się składa, bo rodziny wychowują przyszłych obywateli kraju. (…). A więc uproszenie błogosławieństwa Bożego dla rodzin niech będzie w tym miesiącu naszą intencją różańcową.

Miesiąc marzec poświęcony jest czci św. Jozefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, opiekuna Dzieciątka Jezus, głowy, najpiękniejszego wzoru wszelkich cnót domowych. Józef jest patronem Kościoła świętego, modląc się więc do Przeczystej jego Oblubienicy, o pomoc i o opiekę św. Józefa usilnie zabiegajmy. Dostojeństwo, jakim go Bóg obdarzył, i zasługi, jakie koło utrzymania życia Boga-Człowieka położył, dają nam zupełną rękojmię, że jego wstawiennictwo u Boga wyjedna nam wszystko, o co prosimy. Prośmyż  tedy Najświętszą Pannę, prośmy św. Józefa o łaskę, błogosławieństwo, o umocnienie rodzin w cnocie i w wierze, aby one Bogu chwałę, sobie zbawienie, a Ojczyźnie obfity pożytek przyniosły.

„Kółko Różańcowe”

Marzec 1925r., s. 15

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Bogurodzico Dziewico, Maryjo!
Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego, oddaję Ci siebie,
moje modlitwy i prace, radości i cierpienia.
Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie sprawy,
które każdego dnia w modlitwie różańcowej polecam Bogu,
przez Twoje Matko wstawiennictwo.
Pragnę razem z Tobą kontemplować Oblicze Chrystusa,
aby już teraz radować się i cierpieć razem z Nim w radosnych
i bolesnych, aby słowem i czynem budować Królestwo Boże,
w tajemnicach światła a w tajemnicach chwalebnych spodziewać
się nagrody nieba. Maryjo!, pomóż mi wiernie spełniać zobowiązania
wynikające z przynależności do Żywego Różańca i coraz bardziej
kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen

KONSPEKT spotkania Żywego Różańca

MARZEC 2018 ROK

     *Pieśń: Panie, przebacz nam…..

     *Słowo wstępne – Obecność Ducha Świętego w życiu Świętej Rodziny jest wręcz namacalna. To za Jego sprawą pod sercem Maryi poczęło się wyjątkowe Dziecko – Jezus, Syn Boży. Józef, który jest sprawiedliwym człowiekiem, daje się poprowadzić Duchowi Świętemu, choć nie rozumie wszystkiego, co dzieje się w jego rodzinie. I my otwórzmy się nasze rodziny na działanie Ducha Świętego, który je umacnia i uświęca.

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:

     ° EWANGELIZACYJNA: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Zauważamy coraz większą różnorodność ruchów i wspólnot w Kościele. Czasem pojawiają się ludzie, którzy chcą zmieniać Kościół po swojemu, bo tak czują, bo wydaje im się, że tak będzie lepiej. Istnieje dziś wielka potrzeba formacji, aby móc rozeznawać dary i charyzmaty, których Duch Święty i dzisiaj nie skąpi Kościołowi. Chrześcijanin, członek wspólnoty czy ruchu dobrze uformowany duchowo i intelektualnie, będzie mógł spokojnie rozeznać i odczytać, czego Duch Święty od niego oczekuje, na jakie dary ma się otworzyć, aby trwać mocno w Kościele i pozostać w łączności z Kościołem. Chrystus jest obecny w swoim Kościele, dlatego posłuszeństwo Kościołowi jest posłuszeństwem Chrystusowi.

Módlmy się również w naszych intencjach:…………

INTENCIJA MODLITEWNA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 2018 ROK

Wzywając Ducha Św. módlmy się o dobre przygotowanie do rekolekcji parafialnych oraz o duchowe przeżycie Wielkiego Postu dla całej Parafii. Wypraszajmy zdroje łask Bożych dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i dla dzieci przygotowujących się do Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej oraz dla ich rodzin. Polecajmy kleryków naszego Śląskiego Seminarium, diakonów przygotowujących się do przyjęcia święceń prezbiteratu oraz błagajmy o nowe i święte powołania kapłańskie. Prośmy w intencjach papieskich, aby cały Kościół dostrzegł pilną potrzebę formacji do duchowego rozeznania na poziomie osobistym i wspólnotowym.

Różaniec : Rozważmy piątą tajemnice bolesną – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

„ A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 25-27).

Maryjo stojąca u stóp krzyża, która patrzysz, jak umiera Twój jedyny Syn. Rozumiesz ból i trud macierzyństwa wszystkich matek świata. To są prawdziwe bohaterki, które nie tylko przyjęły życie, ale one przede wszystkim poświęciły swoje życie dla dziecka. One w bólu rodziły i wychowywały. Taka jest cena prawdziwej matczynej miłości. Dziękujemy za tę miłość.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …

*Konferencja (kapłan lub zelatorka odczytuje z  „Różańca”, s.14-15. Konferencję kończą propozycje zadań na marzec).

* z życia Kościoła:

          – Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu na modlitwę, rozważanie męki Pańskiej i wynagradzanie za nasze grzechy i grzechy całego świata.

– Nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa, Gorzkie żale niech staną się okazją, aby wypraszać łaski przemiany serc dla najbardziej zatwardziałych grzeszników.

– Uroczystość św. Józefa jest świętem patronalnym ojców. Jeśli są w naszej parafii koła Żywego Różańca mężczyzn, to jest to piękna okazja, by spotkać się na wspólnej modlitwie i zaprosić na nią innych mężczyzn.

ZADANIA NA MARZEC:

º Podczas modlitwy indywidualnej spróbuję zobaczyć, jakim charyzmatem, darem nadprzyrodzonym służę we wspólnocie Kościoła, i podziękuję za niego Duchowi Świętemu.

º Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, poproszę o łaskę pokory w służbie Kościoła.

Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

„Żywy Różaniec dla misji” to wciąż aktualne i bardzo konkretne zadanie, które podjęliśmy, powracając do misyjnego ducha naszej założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot. W tym roku otrzymaliśmy z Watykanu kolejny projekt: budowy świątyni dla niewielkiej wspólnoty katolików w parafii św. Anny w diecezji Dżammu i Kaszmir. To dystrykt Indii przy granicy z Pakistanem, gdzie większość mieszkańców to muzułmanie i hindusi.

Przypomnijmy: proponujemy systematyczną comiesięczną ofiarę od członka róży w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych). Jest to wewnętrzna zbiórka w naszych kołach (różach), za którą odpowiedzialni są delatorzy lub wybrani skarbnicy. Delatorzy sami dzielą  ofiary na połowę. Jedna część przekazywana jest na konto Papieskich Dzieł Misyjnych ( z dopiskiem „Żywy Różaniec dla misji”), druga jest wpłacana na dzieło misyjne z danej diecezji.

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Rozpocznie się ona w piątek 1 czerwca Apelem jasnogórskim. Po Apelu czuwanie modlitewne i o 23.00 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Drugiego dnia, w sobotę, 2 czerwca, spotkanie przed szczytem Jasnej Góry od godz. 9.30. Uroczysta suma o godz. 12.30.

– 12 maj odbędzie się kolejna pielgrzymka Czytelników „ Różańca” do Loretto, pod hasłem „Maryja Oblubienicą Ducha Świętego”. W tym roku z niespodziankami! Będziemy uwielbiać Maryję razem z Holy Mary Team. Mszy świętej w południe będzie przewodniczył bp Marek Solarczyk. Początek o godz. 9.30, zakończenie ok. godz. 16.00.

– 9 stycznia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Żywy Różaniec odbyło się spotkanie pokongresowe przedstawicieli wspólnot różańcowych w Polsce. Uczestniczyło w nim 12 osób. Podsumowaliśmy I Ogólnopolski Kongres Różańcowy, który odbył się na Jasnej Górze w dniach 6-8 września 2017r. pod Hasłem „Różaniec ratunkiem dla świata”. Celem Kongresu było pokazanie siły i aktualności modlitwy różańcowej oraz próba ukazania i zjednoczenia ruchów i wspólnot różańcowych w Polsce. Styczniowe spotkanie potwierdziło jego aktualność oraz potrzebę jedności i współpracy z Komisją Maryjną przy Konferencji Episkopatu Polski.

Zapraszamy na ogólnopolskie rekolekcje dla Żywego Różańca, które odbędą się w dniach 3-7 lipca 2018r w Gietrzwałdzie, w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Prowadził je będzie ks. Paweł Wiatrak, były moderator z diecezji siedleckiej. Koszt: 300 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia i zapisy: ks. Krzysztof Bielawny – Biela@rubikon.pl, tel. 606 758 273, (89) 5123266.

Modlitwa św. Gertrudy:

Wybaw mnie, Panie, z więzów moich grzechów.
Wyciągnij [ku mnie] Twoją rękę i podnieś z upadku,
Aby mnie przybliżyć do swojego miłosierdzia,
Tak, abym z ufnością mogła wyrzec razem z łotrem [słowa]:
Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Otwórz moje wargi, Panie (Ps 51, 17).

*Słowo i błogosławieństwo kapłana.

*Śpiew: Hymn Żywego Różańca.

* Wymiana tajemnic różańcowych i podanie aktualności dotyczących naszej róży różańcowej.

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pragnących dołączyć do naszej grupy parafialnej : pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.

« CZEŚĆ MARYI – CZEŚĆ I CHWAŁA »