GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

Nowy rok formacyjny Grupy Żywego Różańca 2018/2019

Wrzesień to czas powrotu do szkół po przerwie wakacyjnej, a dla Grup działających przy naszej Parafii to czas rozpoczęcia nowego roku formacyjnego.
01 września br. w pierwszy sobotę miesiąca Wspólnota Żywego Różańca wznowiła spotkania w nowym roku formacyjnym 2018/2019; opiekunem grupy jest nadal sprawujący swoją posługę kapłańską w Parafii ks. Piotr Kędzior. Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., po której zostało odprawione, krótkie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i spotkanie formacyjne w sali pod kościołem.
Od początku istnienia Kościoła na Zadolu po Mszy świętej rannej odmawiany jest Różaniec św., wypraszamy modlitwą różańcową łaski Boże dla całej Parafii, dla naszych duszpasterzy posługujących w kościele, dla ks. seniora Zygmunta, dla wszystkich parafian, dla tych, którzy się polecali naszej modlitwie, w znanych tylko Bogu sprawach, polecamy naszą Ojczyznę i świat cały przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Tą piękną, mocną i skuteczną modlitwą różańcową składamy dziękczynienie i uwielbienie Trójcy Świętej Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu przez Niepokalane Serce Maryi.
Wspólnota Żywego Różańca jest jak rodzina, dlatego pamiętamy o sobie w codziennej modlitwie. Odkryjmy skarb jakim jest Różaniec św., to modlitwa, która czyni cuda.

Jan Paweł II w roku 1982 takie wypowiedział w Fatimie te słowa:
„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe.
Jej apel musi być podejmowany
z pokolenia na pokolenie, zgodnie
z coraz nowymi «znakami czasu».
Trzeba do niego nieustannie powracać.
Trzeba go podejmować wciąż na nowo”.

KONSPEKT spotkania Żywego Różańca – wrzesień 2018 ROK

*Pieśń: Matko Najświętsza…
*Słowo wstępne – „Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11) – mówili zdziwieni ludzie, zasłuchani w słowa Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Prawda o zmartwychwstaniu dzięki mocy i łasce Ducha Świętego rozszerzała się po całym świecie dlatego, że głoszona była językiem miłości. To najpiękniejszy język, rozumiany przez wszystkich. Tylko od Boga możemy się go tak naprawdę nauczyć.
Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:
° OGÓLNA: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Wszyscy zgodzimy się z tym, że edukacja stanowi jedno z podstawowych praw człowieka.
Niestety, w wielu przypadkach biedne państwa afrykańskie nie są w stanie zapewnić swoim obywatelom wykształcenia nawet w stopniu podstawowym. Władzom zresztą często na tym nie zależy, łatwiej bowiem kierować krajem ludzi niewykształconych. Szkoła jest więc dla dzieci i młodzieży najlepszą inwestycją. Mamy wiele możliwości wsparcia (adoptowania) dzieci w Afryce, aby mogły się uczyć. Wspieramy też modlitwą wszelkie inicjatywy misjonarzy na całym świecie, aby jak najwięcej młodych miało dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. W przeciwnym razie ubogie narody Afryki nigdy nie wyjdą z biedy i upokorzenia i zawsze będą na garnuszku narodów bogatych i ekonomicznie rozwiniętych.

Módlmy się również w naszych intencjach:…( zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.):

INTENCJA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ 2018

Maryję, kochającą nas Matkę, błagajmy na rozpoczynający się nowy rok szkolny, katechetyczny i formacyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców naszej parafii oraz dla nauczycieli, katechetów i wychowawców o dary Ducha Świętego, o odwagę i siłę podążania drogą Ewangelii i o światło żywej wiary oraz łącząc się w intencji apostolskiej prośmy, aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. Polecajmy Królowej Różańca Świętego całą naszą parafię, aby Boże błogosławieństwo ogarniało wszystkie rodziny, aby pomnażało szczęście rodziców i dzieci, dało rodzinom siły do pokonania trudności, jakie im zagrażają we współczesnym świecie.

ºRóżaniec : Rozważmy trzecią tajemnicę światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
„Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, którego
posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczama, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał” (Dz 2, 22-25).
Piotr, umocniony Duchem Świętym, w dzień Pięćdziesiątnicy, głosi Chrystusa zmartwychwstałego. I ja swoim życiem i słowem mam głosić Chrystusa Żywego i obecnego tu i teraz pomiędzy nami. „Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8) – tylko w takiego Chrystusa są gotowi uwierzyć ci, którzy Go nie znają, albo tylko słyszeli o Nim z tradycji.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …
*Konferencja (kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s.14-15. Konferencję kończą propozycje zadań na wrzesień).
ZADANIA NA WRZESIEŃ:
1. Każdego dnia podziękuję za piękno stworzenia, abym nieustannie okrywał obecność Boga w otaczającym świecie.
2. Ofiaruję dodatkowo jedną tajemnicę Różańca w intencji tych osób, u których tudno mi zobaczyć ślady Bożej obecności.

FORMACJA RÓŻAŃCOWA: KONFERENCJA – DAR UMIEJĘTNOŚCI

Myliłby się ten, kto utożsamiałby dar umiejętności z wrodzonym sprytem czy też zdolnościami do załatwiania pewnych spraw. Dar Ducha Świętego otrzymujemy zawsze w służbie wiary. Dotyczą one naszej relacji z Bogiem Ojcem i Synem Jezusem Chrystusem.
Dar umiejętności pomaga nam wydawać słuszne sądy w sprawach wiary, przede wszystkim odkrywać nieskończoną miłość Boga, dostrzegać ślady Jego obecności w stworzeniu świat, w sobie samym i w drugim człowieku. Dar umiejętności, w odróżnieniu od daru rozumu, pomaga nam właściwie poznawać rzeczywistość materialną.
Bóg dawcą … piękna
Duch Święty pomaga nam odkrywać piękno stworzenia, uzdalnia nas do troski i szacunku, a jednocześnie wskazuje, żebyśmy nie zatrzymywali serca tylko na stworzeniach, ale kierowali naszą wiarę, nadzieje i miłość ku Bogu. Chwalimy Boga, dziękujemy Bogu za to, że dał nam tyle piękna. W Bożych oczach jesteśmy rzeczą najpiękniejszą, najwspanialszą, najlepszą z całego stworzenia. Dar umiejętności jest wyjątkowym uzdolnieniem do tego, aby patrzeć na świat, odkrywać harmonię Boga – pomimo różnych nieszczęść czy kataklizmów, których jesteśmy świadkami każdego dnia. Duch Święty zaprasza nas do odkrywania Jego obecności i Jego działania w celu powrotu do pierwszej szczęśliwości z raju.
Prawda o sobie…
Dar umiejętności pomaga mi także zobaczyć w sobie ślady obecności Boga. Pokora, która jest warunkiem przyjęcia tego daru, uzdalnia do zobaczenia siebie w całej prawdzie: nie tylko własnych grzechów, słabości, niedojrzałości, ale także wielkich darów, jakimi Bóg każdego i pragnie, aby je rozwijać na Jego chwałę i by przynosiły obfite owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Duch Święty pomaga unikać porównywania się z innymi, które stwarza bardo silną pokusę wątpienia w hojność i sprawiedliwość Boga. Każdy z nas otrzymał odpowiednią ilość darów, na miarę siebie.
Duch Święty jest także Autorem przebaczenia samemu sobie. Wiele osób często spowiada się z grzechów młodości, choć wiedzą, że Bóg im odpuścił w sakramencie pokuty. Duch Święty objawia Jego bezwarunkową miłość i pozwala dostrzec, co tak naprawdę w naszym życiu pochodzi od Boga, a co od złego.
Uzdalnia nas do wiary…
Umiejętność jest darem koniecznym, aby dostrzec ślady Boga w naszych bliźnich. Łatwo nam przychodzi osądzać po pozorach, czasami wręcz wykluczać niektórych ze wspólnoty Kościoła tylko za to, że sympatyzują z inną partią polityczną. Trudniej dostrzec, że Chrystus umarł i zmartwychwstał za wszystkich. Jest to tajemnica Jego obecności i działania Jego Ducha w każdym człowieku. Duch Święty uzdalnia nas do głębokiej wiary w Boga i daje pewność chrześcijańskich prawd objawionych. Dzięki Niemu mamy intuicyjną zdolność odkrywania sensu zawartego w słowach Chrystusa Pana. Wielu z nas, czytając Biblię, doświadczyło tego przekonania, że konkretne zdanie odnosi się do naszego życia, do sytuacji, w której się znaleźliśmy się. Słowo ma moc oświecać i dawać wskazówki, co należy czyni w danej chwili.
• z życia Kościoła:
– Dziękując za niepodległą Ojczyznę , wspominamy bolesne daty z naszej historii: 1 i 17 września. Módlmy się o wielki dar Boga dla świata, jakim jest pokój, a także o wieczną radość w niebie dla poległych w obronie Ojczyzny.
– 8 września – święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Matki Bożej Siewnej
18 września – na początku roku szkolnego wspominamy św. Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży. Ten rok jest Jemu poświęcony, dlatego prośmy o dar wiary dla dzieci i młodzieży.
• z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:
trwamy na Wielkiej Nowennie Różańcowej przed 200-leciem powstania Żywego Różańca. Pierwszy rok nowenny przeżywamy pod hasłem:
„Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.
To zadanie, aby jeszcze lepiej i głębiej rozważać tajemnice różańcowe. Na naszych spotkaniach i indywidualnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową. Na naszych comiesięcznych spotkaniach uczyńmy to wzorcowo, aby inni mogli się uczyć.
Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, to inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańcowej zrodziła się w Polsce. Zaproponował ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej.

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
Otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
W tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Obdarz wszystkie swoje dzieci
Łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża Chwałę Bożą
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!