GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

Nowy rok formacyjny Grupy Żywego Różańca 2018/2019

Wrzesień to czas powrotu do szkół po przerwie wakacyjnej, a dla Grup działających przy naszej Parafii to czas rozpoczęcia nowego roku formacyjnego.
01 września br. w pierwszy sobotę miesiąca Wspólnota Żywego Różańca wznowiła spotkania w nowym roku formacyjnym 2018/2019; opiekunem grupy jest nadal sprawujący swoją posługę kapłańską w Parafii ks. Piotr Kędzior. Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., po której zostało odprawione, krótkie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i spotkanie formacyjne w sali pod kościołem.
Od początku istnienia Kościoła na Zadolu po Mszy świętej rannej odmawiany jest Różaniec św., wypraszamy modlitwą różańcową łaski Boże dla całej Parafii, dla naszych duszpasterzy posługujących w kościele, dla ks. seniora Zygmunta, dla wszystkich parafian, dla tych, którzy się polecali naszej modlitwie, w znanych tylko Bogu sprawach, polecamy naszą Ojczyznę i świat cały przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Tą piękną, mocną i skuteczną modlitwą różańcową składamy dziękczynienie i uwielbienie Trójcy Świętej Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu przez Niepokalane Serce Maryi.
Wspólnota Żywego Różańca jest jak rodzina, dlatego pamiętamy o sobie w codziennej modlitwie. Odkryjmy skarb jakim jest Różaniec św., to modlitwa, która czyni cuda.

Jan Paweł II w roku 1982 takie wypowiedział w Fatimie te słowa:
„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe.
Jej apel musi być podejmowany
z pokolenia na pokolenie, zgodnie
z coraz nowymi «znakami czasu».
Trzeba do niego nieustannie powracać.
Trzeba go podejmować wciąż na nowo”.

GRUDZIEŃ 2018 r

bł. ks. Ignacy Kłopotowski
Kończymy rok, przeszedł szybko, jak każdy inny przed nim, ale dla nas nie przeminął. Wciąż, nawet wiecznie, istnieć będzie w swych skutkach zbawiennych, jakie nam zapewniły modlitwy w ciągu całego roku zanoszone na naszym ukochanym różańcu do naszej najdroższej Matki Bożej Różańcowej. Pozostaje więc nam tylko dziękować za wszystko dobre, co Pan Bóg nam dał za przyczyną Matki Bożej Różańcowej.

ŚWIĘTO JEDNOŚCI I POKOJU.
Adwent, Boże Narodzenie – oto treść miesiąca, który rozpoczynamy. Adwent to pamiątka tęsknego, trwającego cztery tysiące lat, oczekiwania ludzkości na przyjście Zbawiciela świata. Boże Narodzenie – to radosna chwila spełnienia tego oczekiwania. A więc święty to czas i zbawienny, w którym z wdzięcznością za nasze Odkupienie Boga chwalić modlitwą i pokutą i do wielkiego święta gotować się mamy. To święto miłości i pokoju, a tego tak dziś mało wśród ludzi: to święto dzieci, których widok niejedno serce wielką dziś troską napełnia. O dobre, cnotliwe dzieci, módlmy się więc w tym miesiącu, módlmy się dla nich o dary Bożego Dzieciątka, a dla rodziców o dobre tych dzieci wychowanie. Chcemy, aby w kraju naszym Serce Boże królowało, prośmy o zacnych, pokój i zgodę miłujących tegoż kraju obywateli. Na takich, aby młodzież nasza wyrosła, gorąco prośmy za nią Najświętszą Panienkę i w tej intencji modlitwy Jej swe różańcowe ofiarujemy.
„Kółko Różańcowe”,
grudzień 1925r., s. 16

RÓŻANIEC
Konspekt spotkania Żywego Różańca

Grudzień 2018 ROK
Pieśń: Archanioł Boży Gabryjel…
Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: „ W swej opatrzności dobry Bóg powołał Świętą Rodzinę, aby chrześcijanie każdego stanu i w każdej sytuacji mogli – wpatrując się w Nią – czerpać motywację i zachętę do praktykowania wszystkich cnót”. Tak pisał papież Leon XIII w 1892 r. dziś wszyscy potrzebujemy wzoru, aby „rodziny były Bogiem silne”. Nie ma piękniejszego wzoru niż Święta Rodzina, w której zawsze obecny jest Jezus.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:
EWANGELIZACYJNA: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.  Niejeden duszpasterz zastanawia się, jakim językiem przemawiać dziś do współczesnych ludzi, szczególnie młodych. W jaki sposób przekazać im odwieczną prawdę, że Bóg nas kocha i zaprasza, abyśmy podążali Jego drogą miłości. Dziś nawet w Polsce spotykamy się z ludźmi pochodzącymi z rożnych kultur, wyznającymi różną wiarę, a co dopiero w krajach misyjnych. Módlmy się za tych, którzy na co dzień zaangażowani są w przekazie wiary: kapłanów, osoby życia konsekrowanego, świeckich misjonarzy, aby pod natchnieniem Ducha Świętego znajdowali właściwy język, który pozwoli im dotrzeć do ludzi z przesłaniem Ewangelii. Modlimy się również w naszych intencjach (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): ………..

INTENCJA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA GRUDZIEŃ 2018 R
Niech Boża Rodzicielka otacza wszystkich macierzyńską opieką w każdym dniu nadchodzącego Adwentu. Módlmy się o wytrwałą wiarę, mocną nadzieję,
ofiarną miłość i nieustanne kroczenie Bożymi drogami.
Oczekujmy Pana, który jest blisko. Marana tha! – Przyjdź, Panie Jezu!. Przyjdź i odnów nasze spojrzenie na siebie i na cały świat.
Łączymy się w Papieskich Intencjach, aby osoby zaangażowane w służbę przekazywania wiary znalazły w dialogu z kulturą właściwy język na współczesne czasy.
Różaniec: Rozważamy trzecią tajemnicę radosną – Narodzenie Pana Jezusa.
„ Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą:
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. (…) Lecz Maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane”
(Łk 2, 15-16. 19-20).
Maryja, Józef i Niemowlę leżące w żłobie – oto Święta Rodzina w komplecie.
Niestraszne im ubóstwo w betlejemskiej stajni. Przecież najważniejsza jest Miłość – „Maleńka Miłość” – która przyszła właśnie na świat. ona roztopi niejedno zlodowaciałe i obojętne serce. „Dziś całe niebo i ziemia drży od tej Miłości Maleńkiej”.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 14-15. Konferencję kończą propozycje zadań na grudzień).

ZADANIA NA GRUDZIEŃ:
1. W dodatkowej modlitwie podziękuję Duchowi Świętemu za rodziców, przodków i historię mojego życia, za wszystko, w czym objawiała się macierzyńska opieka Matki Bożej.
2. W moim sąsiedztwie spróbuję znaleźć potrzebującą osobę, którą odwiedzę z dobrym słowem przed świętami Bożego Narodzenia, naśladując Matkę Jezusa.
Z życia Kościoła:
– Codzienne roraty, rekolekcje i dobra spowiedź – to najpiękniejsze przygotowanie swojego serca na przyjście Boga – Człowieka.
– 8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – członkowie ŻR mają przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam 25 grudnia – w dzień Bożego Narodzenia. (Ceremoniał ŻR – o odpustach).
Z życia parafii:
– We wszystkich parafiach odbywają się roraty. Msza święta roratnia to czuwanie z Maryją na przyjście Zbawiciela. Zabierzmy ze sobą na roraty dzieci czy wnuki.
– Włączmy się w „Wigilijne Dzieło Pomocy Dziecom”, rozprowadzając świece Caritas (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z księdzem proboszczem).
– Zatroszczmy się, by poświęcony opłatek (nie ten kupiony w supermarkecie) znalazł się w każdym domu.
– W Wigilie nikt nie może być sam. Nawet jeśli nie mogę (ze względu na chorobę czy starszy wiek) zaprosić kogoś samotnego do siebie, to postaram się w tym dniu odwiedzić osoby z naszej róży i podzielić się z nimi opłatkiem.
– Wieczerza wigilijna w naszym domu powinna rozpocząć się od przeczytania fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, wspólnej modlitwy za rodzinę, za zmarłych, śpiewu kolędy.
Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– Wchodzimy w nowy rok duszpasterski pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Jako bierzmowani mamy dzielić się darem wiary z innymi.
– Konferencje formacyjne w „Różańcu” do czerwca 2019 r. będą nam przybliżać hasło pierwszego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej: „Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.
Na naszych spotkaniach i indywidualnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową.
– Głównym celem nowenny jest rozwój wspólnot Żywego Różańca i ożywienie apostolskiego dynamizmu wszystkich członków.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ:
Święta Matko naszego Pana, pomóż nam mówić „tak”
woli Bożej, nawet kiedy jej nie pojmujemy.
Pomóż nam zawierzyć Jego dobroci nawet w czarnej godzinie.
Pomóż nam stawać się pokornymi, tak jak był Twój Syn
i jak byłaś Ty. Otaczaj opieką nasze rodziny,
aby były miejscami wiary i miłości, aby wzrastała w nich
ta potęga dobra, którego świat tak bardzo potrzebuje.
Ochraniaj nasz kraj, aby pozostał krajem ludzi wierzących,
aby wiara obdarzała nas miłością i nadzieją,
które wskazują nam dzisiaj drogę do lepszego jutra.
Ty, Dobra Matko, wspomagaj nas w życiu
i w godzinie naszej śmierci. Amen
Benedykt XVI
Słowo i błogosławieństwo kapłana.
Śpiew: Zdrowaś bądź, Maryja…
oprac. ks. Szymon Mucha

Wiadomości dotyczące naszej wspólnoty: ponownie pragniemy przyjąć orędzie fatimskie wstępując na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących. Przyjęcie orędzia Fatimy wyrażać będziemy przez włączenie się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych sobót miesiąca będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św., i odmówi część Różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata stanie się czynnym uczestnikiem tego orędzia.

– 1 grudnia spotykamy się na Mszy św. w intencji WŻR i ks. Opiekuna, krótkie nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i spotkanie formacyjne w sali pod kościołem,

– 1 grudnia o godz. 17.30 – nabożeństwo wynagradzające za obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Maryi – odpowiedzmy czynem na orędzie Fatimy.

– 7 grudnia tj. w pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św., zapraszamy panów tworzącej się grupy ŻR na spotkanie formacyjne z ks. Opiekunem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą grupą parafialną ŻR : pod
„Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.

-8 grudnia o godzinie 7.00 będzie odprawiona Msza św., w intencji modlących się w pierwsze soboty wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi.
– 8 grudnia o godz. 12.oo – 13.oo Godzina Łaski. To szczególny czas, bezcenny!
Matka Boża – 8 grudnia 1947r., objawiając się pielęgniarce Pierinie Gilli w miasteczku Montichiari we Włoszech – powiedziała: „dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia –Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich”. Maryja zachęca : „ Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do Kościoła, niech modli się w domu”.

Trwamy w Wielkiej Nowennie Różańcowej 2018 – 2026, pragniemy uczynić Różaniec modlitwą wszystkich, pogłębiamy naszą modlitwę różańcową, przygotowując się do 200-lecia powstania ŻR i zapraszamy w soboty na modlitwę różańcową w naszym Kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godzinie 17.30

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i po nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!