GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

RÓŻANIEC
KONSPEKT spotkania Żywego Różańca LISTOPAD 2019 ROK

Listopad to miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. Nawiedzamy cmentarze, zapalamy znicze. Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych: „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni” (2 Mach 12,46), ofiarujemy wypominki składane w naszych kościołach i na cmentarzach. Stojąc nad grobami bliskich, prosimy o dar życia wiecznego dla nich, bowiem oni mogą liczyć już tylko na nas, na nasze odpusty i modlitwy. Dla nas żyjących jest to dobry czas aby zastanowić się nad doczesnym życiem i odkrywanie prawdy o własnym zmaganiu się ze złem, – na zastanowieniu się, jak żyć, by wybierać dobro. „W mocy Bożego Ducha” podejmujemy wciąż starania, aby nigdy nie zejść z drogi świętości, która prowadzi nas na spotkanie ze wspólnotą Kościoła do domu naszego Ojca.

INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD 2019

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej polecajmy Bożemu Miłosierdziu zmarłych Parafian, zmarłych z Żywego Różańca i zmarłych, którzy są bliscy naszym sercom.
W Intencjach Papieskich modlimy się, aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest coraz trudniejsza. Stanowią oni dziś ok. 5% całej ludności, a ich liczba wciąż maleje. Kościół katolicki jest tu obecny w postaci aż 7 różnych wspólnot kościelnych: niewielkich łacińskich i liczniejszych wspólnot innych obrządków. Oprócz nich zamieszkują ten teren także o wiele liczniejsi chrześcijanie niekatolicy: prawosławni, Ormianie, Chaldejczycy, melchici, maronici, Koptowie, protestanci, anglikanie – razem ok. 20 mln ludzi. Jakże w tej różnorodności potrzeba ducha dialogu, spotkania i pojednania. Ważne jest osiągnięcie tej jedności zarówno między przywódcami tych religii i wspólnot, jak i między zwykłymi wyznawcami, którzy na co dzień żyją i pracują obok siebie.
Módlmy się również w naszych intencjach:…( np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.)
*Różaniec: Rozważmy trzecią tajemnicę chwalebną – Zesłanie Ducha Świętego.
Kościół rósł w siłę mocą Ducha Świętego, który kierował nim przez apostołów. Siłą Kościoła była też jedność wyrażająca się podczas Eucharystii. A potem czasy prześladowań, kiedy krew męczenników stawała się „nasieniem chrześcijan”. Panie, odnawiaj wciąż mocą Ducha Świętego oblicze swojego Kościoła. Pomóż nam powrócić do pierwotnej jedności, gorliwości i świętości.
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek…

ZADANIA NA LISTOPAD:

1. Jeśli będzie to możliwe, nawiedzę cmentarz i pomodlę się dziesiątkiem Różańca – tajemnicą Zmartwychwstania Pana Jezusa – w intencji zmarłych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

2. Jeśli mam dobra pragnienie, które w mim sercu tli się od dawna, ale oddalałem je z lęku przed trudnościami, po konsultacji ze spowiednikiem postaram się je wypełnić.
– życia Kościoła:
– Dzień Wszystkich Świętych ukazuje nam niezliczoną rzesze naszych braci i sióstr w chwale nieba. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych zachęca nas do modlitwy za tych, którzy wciąż oczyszczają się w czyśćcu.
– Od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny i ofiarować go za naszych zmarłych.
Dzieje się to „na sposób wstawiennictwa” (św. Pawła VI, Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina, norma nr 3) Ceremoniał ŻR p.240. To, co człowiek ofiarowuje zmarłej osobie w darze odpustu, jest modlitwą wstawienniczą w jej intencji… Każdy taki miłości jest cenny w oczach Bożych i jest prawdziwą pomocą dla cierpiących w czyśćcu.
– Z życia Stowarzyszenia Żywego Różańca:
trwamy na Wielkiej Nowennie Różańcowej przed 200-leciem powstania Żywego Różańca. Drugi rok nowenny przeżywamy pod hasłem:
„Duchowość sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.
To zadanie, aby jeszcze lepiej i głębiej rozważać tajemnice różańcowe. Na naszych spotkaniach i indywidualnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową. Na naszych comiesięcznych spotkaniach uczyńmy to wzorcowo, aby inni mogli się uczyć.
Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, to inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańcowej zrodziła się w Polsce. Zaproponował ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej.

– Od 18 do 20 listopada księża moderatorzy diecezjalni będą przeżywać swoje rekolekcje w Częstochowie i proszą o dar modlitwy.
Chciejmy poznać życie i duchowość naszej założycielki. (miesięcznik Różaniec str.22 konferencja pt. Walka duchowa.)

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
Otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
W tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża Chwałę Bożą
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!