GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

MODLITWA zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam
przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli
odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona
Kościołowi, wciąż jeszcze daleka od zrealizowania, mogła znaleźć nowe
i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak
działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

RÓŻANIEC
KONSPEKT spotkania Żywego Różańca – PAŹDZIERNIK 2019 ROK

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który obchodzimy w październiku 2019r., to mocny akcent. W sposób jasny i zrozumiały przekazuje nam to redaktor miesięcznika, „Żywy Różaniec”- duchowe zaplecze misji. –ks. Szymon Mucha. (…) „Żywy Różaniec jest duchowym zapleczem Kościoła. Wielu ludzi nie widzi nas, codziennie odmawiających Różaniec w intencjach, o które prosi Ojciec Święty. Mogą jedynie zobaczyć duchowe owoce tej modlitwy w życiu parafii, diecezji, nasze Ojczyzny i Kościoła na całym świecie. Służymy Kościołowi, dlatego naszą podstawową intencją modlitewną jest ta wskazana przez papieża – ewangeliczna lub ogólna. Papież przygotowuje je na cały rok, uwzględniając różne potrzeby Kościoła i człowieka. Według Statutu Żywego Różańca , także biskup lub proboszcz może nas poprosić o modlitwę w jakieś lokalnej ważnej sprawie, np. o powołania kapłańskie, o błogosławieństwo w budowie kościoła, o trzeźwość w rodzinach itp.
Pamiętajmy zatem, że to nie my sami ustalamy intencje na kolejny miesiąc. My jesteśmy do dyspozycji Ojca Świętego i stanowimy „duchowe ramię modlitewne”. Jesteśmy podobni do Aarona i Chura, którzy podtrzymywali ręce Mojżesza podczas bitwy z Amalekitami. Bo kiedy miał je wzniesione do góry, Izraelici odnosili zwycięstwo nad wrogiem. I proszę, nie oczekujmy, że nas ktoś zauważy i doceni. Powtarzajmy słowa Ewangelii: „Słudzy nieużytki jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10).
Ks. Szymon Mucha

INTENCJA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK 2019

Maryję, Matkę Różańca Świętego, błagamy o rozkwit modlitwy różańcowej w naszej parafii, aby pobudziła serca wielu nowych osób do nieustannej modlitwy we wspólnocie Żywego Różańca. Modlimy się w intencji beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. W trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym prosimy z papieżem Franciszkiem, aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele, a nasza parafia, ożywiana duchem misyjnym, była miejscem, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
Módlmy się również w naszych intencjach:…( np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.)
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …

ZADANIA NA PAŹDZIERNIK:

1. Razem z Maryją poproszę z dziesiątkiem Różańca – tajemnicą Zwiastowania Mayi – o wypełnienie kobiecych serc miłością Boga, która uzdalnia do kochania.

2. Dla mężczyzn – podziękuję dobrym słowem albo gestem życzliwości za geniusz kobiety, za wrażliwość kobiet na sprawy Boże i ludzkie.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

– Miesiąc październik przeżywamy pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”. Włączmy się w różne inicjatywy, które będą się odbywać w naszej diecezji czy parafii.
– 13 października to XIX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Wspomagając Fundację „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”, tworzymy żywy pomnik
św. Jana Pawła II.
– Wykorzystajmy Tydzień Misyjny, aby wesprzeć duchowo i materialnie misjonarzy. Żywy Różaniec dla Misji” to inicjatywa Żywego Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, do której włącza się coraz więcej róż różańcowych. Przez drobne, systematyczne ofiary możemy dosłownie wybudować np. kaplicę czy wyposażyć konkretny kościół w wybranym kraju misyjnym.
Z życia parafii
– W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym Żywy Różaniec bierze aktywny udziały w nabożeństwach październikowych. Spróbujmy, po uzgodnieniu z kapłanem przygotować rozważania i poprowadzić Różaniec w intencji misji i misjonarzy.
– Postarajmy się, aby 24 października zgromadzić się jak najliczniej w kościele na nabożeństwie różańcowym. Jest to VIII Ogólnopolski dzień dziękczynienia Żywego Różańca za to dzieło w Polsce. Łączymy go z modlitwą o beatyfikację naszej założycielki Pauliny Jaricot.
4 października tj. w piątek po wieczornej Mszy św., odbędzie się spotkanie „męskiej grupy różańcowej” z ks. Piotrem. Zapraszam i proszę o obecność w spotkaniu.
5 października tj. w pierwszą sobotę członkowie WŻR biorą udział w ofierze Mszy św. o godz. 7.oo, następnie uczestniczymy w nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi, później krótkie spotkanie z ks. opiekunem w salce pod Kościołem.
Przypominam, że zmienił się termin diecezjalnej pielgrzymki Żywego Różańca z dnia 5 października na 12 października. W tym dniu pragniemy spotkać się wszyscy w katowickiej katedrze, która będzie w październiku naszym kolejnym kościołem stacyjnym. Początek o 10.30; Msza św. o godz. 12.00.
Przypominam o ogłoszeniu duszpasterzy naszej parafii o zmienionym terminie Nabożeństwa Fatimskiego. Spotykamy się w sobotę 12 października po wieczornej Mszy św., zmiana jest spowodowana przypadającym Odpustem Parafialnym 13 października w niedzielę.
• z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:
trwamy na Wielkiej Nowennie Różańcowej przed 200-leciem powstania Żywego Różańca. Drugi rok nowenny przeżywamy pod hasłem:
„Duchowość sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.
To zadanie, aby jeszcze lepiej i głębiej rozważać tajemnice różańcowe. Na naszych spotkaniach i indywidualnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową. Na naszych comiesięcznych spotkaniach uczyńmy to wzorcowo, aby inni mogli się uczyć.
Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, to inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańcowej zrodziła się w Polsce. Zaproponował ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej.

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
Otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
W tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża Chwałę Bożą
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!