GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

CZERWIEC 2019 ROK

ºPieśń: Twemu Sercu cześć składamy …
ºZapalający świecę: Światło Chrystusa.
ºWszyscy: Bogu niech będą dzięki.
º Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Tak Dzieje Apostolskie opisują początek Kościoła.
„W mocy Bożego Ducha” zgodnie z hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce i my trwamy na modlitwie różańcowej, choć wielu dziś przestało się modlić. Modlimy się za Kościół, w intencjach powierzonych nm przez Ojca Świętego. Jest to misja Kościoła we współczesnym zlaicyzowanym świecie.

* Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:
– EWANGELIZACYJNA: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę najbiedniejszym.
Wiele razy słyszymy, że kapłaństwo to służba. Kapłan jest sługą Eucharystii, bo na jego słowa konsekracji Chrystus zstępuje na ołtarz i staje się Chlebem. Jest Sługą Miłosierdzia, bo w imieniu Chrystusa ma moc odpuszczania grzechów. Każdy kapłan poczytuje sobie tę służbę jako ogromny przywilej i wyróżnienie. Nie może jednak zapomnieć postawy Mistrza, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28).
Modlimy się o taką skromność i pokorę dla kapłanów, aby poprzez swoją postawę byli wzorem dla innych i aby z zapałem służyli bliźnim, a szczególnie tym najbiedniejszym.

Intencja modlitewna na miesiąc czerwiec 2019 r.
Naszą najlepszą Matkę Maryję błagajmy za Kościół święty, aby wzrastał w świętości i wierności. Prośmy, aby nie brakowało tych, którzy odpowiedzą na powołanie Chrystusa i będą naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia zakonnego. Módlmy się za tych, którzy utracili światło wiary i odeszli od Boga i Kościoła, aby otworzyli swe serca na działanie Bożej łaski i odzyskali utracony skarb wiary świętej.
W Intencjach Papieskich modlimy się, aby kapłani, aby przez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Modlimy się również w naszych intencjach (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): ………..

Różaniec: Rozważamy trzecią tajemnicę chwalebną – Zesłanie Ducha Świętego.
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
Być Twoim świadkiem, Jezu, to otworzyć najpierw swoje serce na moc Ducha Świętego. Dopiero napełniony Jego darami będę mógł z odwagą Piotra głosić wielkie dzieła Boga. rozpal mnie ogniem swojej miłości, bo miłość jest najpiękniejszym językiem, dzięki któremu będę mógł trafić do najbardziej zatwardziałych i opornych ser.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 14-15. „Wiara ojca” Konferencję kończą propozycje zadań na czerwiec ).

ZADANIA NA CZERWIEC:
1. Pomodlę się tajemnicą odnalezienia Pana Jezusa w świątyni w intencji swojego ojca. Podziękuję za jego życie albo poproszę o miłosierdzie dla niego.
2. Podziękuję Bogu Ojcu za dar Eucharystii. Ze zjednoczenia z Jezusem
Eucharystycznym będę czerpać siłę do tego, aby służyć innym.
Z życia Kościoła:
– Zapraszamy na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę,
Która odbywa się pod hasłem „W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot”. Rozpoczynamy ją Apelem jasnogórskim w piątek, 31 maja . Po Apelu odbędzie się czuwanie modlitewne, po którym o 23.oo w kaplicy Cudownego Obrazu zostanie odprawiona Msza święta. Tych, którzy nie mogą być z nami w sobotę 1 czerwca, prosimy o duchową łączność i dar modlitwy o duchowe owoce pielgrzymki.
– Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa to dzień modlitw o świętość dla kapłanów. Nie ustawajmy w modlitwie o ten dar, szczególnie dla kapłanów opiekującym się Żywym Różańcem w parafiach i diecezjach.
– 6 czerwca 2019 r. odbędą się obchody 100. rocznicy mianowania pierwszego Nuncjusza Apostolskiego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Był nim Achille Ratti, który w 1922r. został papieżem jako Pius XI. Polecajmy w modlitwie obecnego Nuncjusza, abp. Salvatore Pennacchio.

Z życia parafii:
– Postarajmy się brać udział w nabożeństwach czerwcowych. Jeśli zdrowie na to nie pozwala odmawiajmy w domu Litanię do Najświętszego Serca Jezusa jako zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą wspólnotą parafialną ŻR : pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”. Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!