GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

Różańcowa szkoła doskonałości chrześcijańskiej

W potocznym rozumieniu tajemnica to coś ukrytego, niejawnego, o czym wie garstka ludzi i skrzętnie ukrywa znane sobie informacje.
Tajemnice różańcowe to jednak coś zupełnie innego.
Nazywamy je w ten sposób, bo dotyczą spraw najświętszych – życia i działalności Chrystusa, który jest Bogiem i Człowiekiem. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że nasze mówienie o Bogu musi być przepełnione świadomością ułomności naszych słów. W teologii prawosławnej dominuje model apofatyczny – uważa się, że lepiej mówić, jaki Bóg nie jest, niż jaki jest, ponieważ człowiek nie może ogarnąć Jego wielkości swoim małym i ułomnym rozumem. Kategorie takie jak wieczność, nieskończoność, doskonałość nie są pojmowane przez nas, którzy tych argumentów nie posiadamy w wymiarze doczesnym, a w wiecznym możemy w nich uczestniczyć jedynie w Bogu.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort podkreśla, że tajemnice różańcowe winny być dla pobożnych chrześcijan regułą i przykładem, sposobem życia, pochodniami, które rozświetlają drogę, błyszczącymi lustrami, piecami, w których wypala się wszelkie wady. Piękno tych porównań świetnie obrazuje wartość tej kontemplacyjnej modlitwy. Wyobraźmy sobie spacer po lesie nocą bez jakiegokolwiek źródła światła. Pomyślmy o lęku, który by nam wówczas towarzyszył: każdy szelest przyśpieszałby bicie serca, oczy byłyby zmęczone wypatrywaniem końca tej nieznośnej drogi, wyobraźnia podpowiadałaby nam jakieś straszliwe scenariusze. Podobnie jest z ludźmi pozbawionymi światła wiary i pochodni kontemplacji – idą po omacku przez życie, trwając w niepewności i lęku.
Do Alana de Rupe Maryja powiedziała o Różańcu: „Jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi przyjemna: odmawianie sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienia anielskiego . Jednak (…) o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia i męki, i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy”. Dla św. Ludwika Różaniec bez rozważań jest jak ciało bez duszy, bo to właśnie rozmyślanie odróżnia Różaniec od innych modlitw. Opisując dalej tajemnice różańcowe, rozważając je wszystkie po kolei, pisze o nich w ten sposób: „To jest piętnaście (obecnie dwadzieścia) wonnych kwiatów Mistycznej Róży; na nich lubią się zatrzymywać pszczoły mądre, dusze pobożne, aby zebrać z nich przedziwny nektar i zrobić z niego miód solidnej pobożności”.
Odkrywajmy tajemnice różańcowe, gdyż są one sprawdzoną i skuteczną szkołą doskonałości chrześcijańskiej.
Ks. Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca


”W dzień Nowego Roku, który jednocześnie jest pamiątką nadania imienia Jezusowi, obliczmy się z sumieniem swoim, jak z łask Zbawiciela korzystamy, czy one nas prowadzą do nieba”.
Bł. ks. Ignacy kłopotowski

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

Nowy program zaczął obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu 2019r”.
„Duszpasterstwo eucharystyczne, wzmocnienie zaangażowania duchowych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli – to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019 – 2022, którego hasło brzmi „Eucharystia daje życie”. Trzeci rok będzie poświęcony tematowi: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA” z mottem biblijnym: „[…] Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”(J 6,57). W roku 2021-2022 chcemy położyć akcent na Eucharystię jako tajemnicę świętowaną. Chcemy mówić o świętowaniu, o tym, że do kondycji człowieka, do jego natury należy świętowanie, i to eucharystyczne świętowanie oraz to świętowanie w przestrzeni kultury i natury”.

Konferencja: „W SZKOLE ŻYWEGO RÓŻAŃCA” str. 36 – 37 w miesięczniku styczniowym, O pokój i pojednanie.
…Historia naszej Ojczyzny to w dużej mierze dzieje wojen lub powstań narodowych. (…) Na świecie nie ma dziś dnia, żeby wojna nie zbierała swoich śmiertelnych żniw. Dlatego papież Franciszek każdego roku zaprasza nas do intensywnej modlitwy o pokój. Prosi, „aby język serca i dialogu zawsze przeważał nad językiem broni”.
Ojciec Święty mówi też: „Wszyscy pragniemy pokoju. Bardziej niż ktokolwiek inny cierpią ci, którzy doświadczają jego braku. Możemy używać wspaniałych słów, ale jeśli nie ma pokoju w naszych sercach, nie będzie pokoju na świecie”. (…)
Z powodu nieuporządkowanego serca rodzi się najpierw konflikt z najbliższymi, a stąd już łatwa droga do nienawiści między rodzinami, grupami społecznymi lub narodami. Wojna często zaczyna się dość niewinnie, od poczucia wyższości, nie od uznawania, że drugi człowiek może być inny, rodzi się z egoizmu i pychy. Tak łatwo nam popaś w sidła chęci posiadania i panowania nad bliźnimi. Ponadto wszelkie konflikty i wojny są podsycane przez kryzys relacji oraz lęki, z którymi sobie nie radzimy. Skutkiem tego mogą być gniew i nienawiść, które doprowadzają do tragicznych skutków. Papież, apelując o modlitwę w intencji pokoju, zwraca uwagę na potrzebę budowania wspólnoty ewangelicznej opartej na dialogu.
Dobrze wiemy, że prawdziwy pokój nie polega tylko na braku wojny. Zbyt dobrze znamy sytuację, kiedy to pozornie konfliktu nie ma, ale w sercach trwa wrogość, stąd tak wiele chłodnej obojętności. Dlatego z modlitwą o pokój należy łączyć proste gesty ludzkiej solidarności. Ponadto papież zwraca uwagę na kulturę troskliwości, która skłania do poszanowania godności człowieka, pomaga wchodzić na drogę pojednania i przebaczenia. Warto pamiętać, że uzdrowieniu relacji sprzyja doświadczenie prawdziwej miłości.
Bóg pragnie obdarzać nas pokojem i przemieniać nasze serca. Dlatego zaprasza nas do przerywania łańcuchów zła. Nie chodzi tu o bierne przyjmowanie krzywd, bo sam Chrystus zwrócił uwagę żołnierzowi, który GO policzkował. Nie chodzi też o to, aby stawać się ofiarą. To Jezusowa droga krzyża zatrzymuje nienawiść. Nie musimy wszystkich lubić, nie zawsze uda się nam żywić dobre uczucia wobec krzywdziciela, ale możemy kochać. Chrystus na krzyżu wyraźnie pokazuje drogę miłości, pragnienia dobra nawet dla nieprzyjaciół.
Tak ważne jest dziś spojrzenie na Maryję, Królową Pokoju. Nasza modlitwa różańcowa, pokorne trwanie w obecności Matki i rozważanie tajemnic życia Jej i Jej Syna jest zaproszeniem do przemiany naszych serc. Różaniec stanowi niezwykłe narzędzie do nawrócenia. Uczy nas pokory i spojrzenia na drugiego człowieka na Jezusa. W ten sposób możemy sami przyjmować pokój Chrystusa i stawać się Jego świadkami. Papież Franciszek prosi: „Jako chrześcijanie spoglądamy na Dziewicę Maryję, Gwiazdę Morza i Matkę Nadziei… Nie ulegajmy pokusie braku zainteresowania innymi, zwłaszcza najsłabszymi, nie przyzwyczajajmy się do odwracania wzroku, ale codziennie, konkretnie angażujmy się w tworzenie jednej wspólnoty, składającej się z braci, którzy się akceptują, troszcząc się o siebie nawzajem”.

RÓŻANIEC – STYCZEŃ 2022 ROK

Modlimy się w intencji Światowej Sieci Modlitwy Papieża:
O wychowanie do braterstwa. Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją, uznało ich prawa i godność wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.
Modlimy się również w naszych intencjach (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): ………..

Intencja modlitewna na miesiąc styczeń 2022 r.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej zanosimy modlitwę za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy w Nowym Roku 2022 cieszyli się Bożym błogosławieństwem, wzrastali w wierze, miłości i trwali na modlitwie w zdrowiu. Uproś Pani Zadolańska dla zmarłego seniora proboszcza – ks. Zygmunta u tronu Boga łaskę wiecznej radości dla niego.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA PARAFIĘ W 2022 ROKU:
I TAJEMNICA CHWALEBNA – ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Punkty do refleksji: na podstawie Orędzia na Światowy Dzień Pokoju św. Jana Pawła II z 2005 r.
1. „W obliczu tylu dramatów dręczących świat chrześcijanie wyznają z pokorną ufnością, że tylko Bóg pozwala człowiekowi i narodom przezwyciężać zło, by osiągnąć dobro. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus odkupił nas i nabył „za wielką cenę” (1 Kor 6,20; 7,23), uzyskując dla wszystkich zbawienie.
Z Jego zatem pomocą dla wszystkich możliwe jest zwyciężenie zła dobrym”.
2. Żaden człowiek dobrej woli – mężczyzna czy kobieta – nie może uchylać się od obowiązku walki, by zło zwyciężać dobrem. (…) Kiedy dobro zwycięża zło, króluje miłość, a gdzie króluje miłość, króluje pokój”.
Z życia Kościoła:
– 1 stycznia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Pokój jest darem Boga, którego świat nam dać nie może, dlatego błagajmy o ten dar dla świata.
– 6 stycznia – przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – napiszmy pobłogosławioną w tym dniu kredą akronim C+M+B+2022 (Christus mansionem benedicat), nawet jeśli inni powiedzą, że to takie niemodne staroświeckie. Niech wszyscy wiedzą, że tu mieszkają chrześcijanie, a my bądźmy z tego dumni.
– 9 stycznia 1862r. w Lyonie zmarła w nędzy i opuszczeniu Paulina Jaricot, nasza Założycielka. Dla Żywego Różańca to ważny dzień. Nie ustawajmy w modlitwie, oczekując Jej beatyfikacji, która odbędzie się 22 maja 2022r. też w Lyonie.
Z życia parafii:
-Orszaki Trzech Króli niech będą jak co roku świętem nadziei i wiary w to, że dobro zawsze zwycięża.
– w okresie Bożego Narodzenia organizujemy spotkania opłatkowe. Są one okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, podzielenia się opłatkiem, podania ręki na zgodę i rozmowy przy herbatce, lecz także do zaplanowania na kolejny rok różnych inicjatyw w parafii.
– W tym czasie pamiętajmy o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, choćby zrobienia zakupów czy rozmowy przez telefon. Niech nikt nie czuje się samotny i opuszczony w naszej różańcowej rodzinie.
– W styczniu przypadają Dzień Babci i Dzień Dziadka. To okazja do tego, aby powiedzieć swoim babciom i dziadkom lub wnukom, że ich kochamy i modlimy się za nich, nawet jeśli oni odeszli od Boga.

Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie w naszym Kościele Matki Bożej Różańcowej na Zadolu, które rozpoczniemy 6 stycznia 2022r. o godzinie 17.oo uroczystą Mszą świętą.
Niech Biały Opłatek Wigilijny, będzie łącznikiem naszych serc – Znakiem Naszej Łączności i Boskiej Miłości.
– 08 stycznia 2022r na adorację Bożego Żłóbka w Bazylice Panewnikach O.O Franciszkanów, program:
– 11.00 konferencja i różaniec z kolędami
– 12.00 Msza św. 
Po Mszy św. zapraszamy na agapę do domu parafialnego.
– 14 maja zapraszamy na doroczną Pielgrzymkę Czytelników „Różańca” do Loretto.
– od 3 do 4 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Różańcowy połączony z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca.
Już dzisiaj modlimy się o owoce tego Kongresu dla wszystkich wspólnot i ruchów różańcowych w naszej Ojczyźnie.
– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą grupą parafialną ŻR : pod
„Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.
Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi.

Życzę Błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi na każdy dzień 2022 ROKU.
Cześć Maryi – Cześć i Chwała!