GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

MARZEC 2021 R
ŻYCIE JEST ŚWIĘTE

(…..) papież Franciszek w jednym z wielu listów do chorych pisał: Pamiętamy, że jest święte i należy do Boga, dlatego jest nienaruszalne i nietykalne (por. instrukcja Donum Vita, 5; encyklika Evangelium Vita, 29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara w Boga, autora życia”.[ Dalsze słowa papież Franciszka o życiu w miesięczniku :Różaniec” str.5]. ….. W czasie, kiedy tak chronimy nasze zdrowie i życie przed koronawirusem, potrafimy bardzo się ograniczać. Rzadziej wychodzimy z domu, nosimy maseczki, często dezynfekujemy ręce i przedmioty. Kiedy wiele osób czeka na szczepionkę jak na wybawienie i cały świat walczy o ŻYCIE, szatan wytycza armaty przeciwko ŻYCIU. Dlatego nie wolno nam milczeć! Chcemy krzyczeć z mocą: ŻYCIE JEST ŚWIĘTE!!!
Ufam, że dzięki Wam, którzy w to wierzycie i czytacie te słowa, świat wokół usłyszy i zrozumie, że szacunek dla każdego ŻYCIA jst gwarancją istnienia całej ludzkości.

Ks. Szymon Mucha
Redaktor naczelny „Różańca”

Modlimy się w papieskiej Intencji Apostolstwa Modlitwy:

– EWANGELIZACYJNA: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego.
Wielu katolików podczas, czasem tylko ze zwykłego lęku przed zarażeniem, nie przystępowało do sakramentu pokuty. A Kościół nakazuje: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”.
Papież w marcowej intencji zachęca nas przede wszystkim do „doświadczenia nieskończonego Bożego miłosierdzia”, a to może się wydarzyć nie tylko przez „zaliczenie” wielkanocnej spowiedzi. Doświadczenie Boga dokonuje się w osobistej relacji z Nim. Czy jest możliwe bardziej intymne i osobiste spotkanie z Ojcem od otworzenia przed Nim głębi swojego serca podczas sakramentu pojednania? O taką głębię naszych relacji z Bogiem się modlimy.
Modlimy się również w naszych intencjach:
Intencja modlitewna na marzec 2021r
Modlimy się o ducha pokuty i nawrócenia, o odrodzenie i umocnienie wiary w Kościele, o umiejętność rozeznania woli Bożej. Prosimy w Różańcu św. cierpiącego Jezusa o łaskę odnowienia w sercach świata na nowo głębokiego szacunku dla życia od momentu poczęcia.
W Papieskich Intencjach modlimy się, abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.

Konferencja: w „Różańcu”, s. 38-39. Myśl przewodnia pt; „ Żywy Różaniec w Kościele”
Żywy Różaniec to nie tylko jeden dziesiątek Różańca dziennie. To przede wszystkim wspólnota i jej działania wynikające z określonych założeń. (…)

Zadania na marzec:
1. Przeczytam Statut Żywego Różańca. Jeśli mam możliwość, udostępnię go innym, aby każdy mógł się na nowo zaznajomić z tym ważnym dokumentem.
Z życia Kościoła:
– Wielki Post to dla nas rozważania męki Pańskiej i wynagradzania za nasze grzechy i grzechy całego świata .
– Kościół przez nabożeństwa wielkopostne: drogę krzyżową i Gorzkie żale pomaga nam dobrze wykorzystać czas postu, aby umocnić swoje siły duchowe.
– W tym roku 19 marca, w uroczystość św. Józefa, rozpocznie się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Rodziny Amoris laetitia. Nasza Rodzina Różańcowa jako „modlitewna gwardia papieska” wspiera papieża Franciszka z różańcem w ręku, aby ten rok przyniósł błogosławione owoce dla wielu rodzin.
– Panowie do dzieła! Niech w parafiach nie zabraknie męskich kół Żywego Różańca.
– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – to Dzień Świętości Życia i okazja do tego, aby podjąć Duchową Adopcje Dziecka Poczętego.
– W uroczystość św. Józefa poprowadźmy przed Mszą Świętą modlitwę różańcową za ojców (niech to uczynią panowie z Żywego Różańca). Zapraszam naszych Panów z Róży Męskiej.
– Trwa trzeci rok Nowenny Różańcowej. Powstaje KSIĘGA WIELKIEJ NOWENNY RÓŻAŃCOWEJ. ( WŻR przy Parafii Matki Bożej Różańcowej na Zadolu wysłała deklarację przystąpienia do Wielkiej Nowenny Różańcowej 2 maja 2019r.)
– WŻR włączyła się do inicjatywy „Żywy Różaniec dla Misji” i systematycznymi drobnymi ofiarami wspieramy misje. ŻR podejmuje już kolejny projekt wsparcia budowy kaplicy w krajach misyjnych. Pamiętajmy o modlitwie za misjonarzy i misjonarki oraz wolontariuszy.
– Już dzisiaj zapraszamy na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasnej Górze. Rozpocznie się już w piątek 4 czerwca Apelem Jasnogórskim. Po Apelu czuwanie modlitewne i o godz. 23.00 Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu. W sobotę 5 czerwca program zostanie zrealizowany w całości przed szczytem Jasnej Góry. Początek o godzinie 9.30. Uroczysta suma o godz.12.00. Tak planujemy, a Bogu oddajemy czas, który jest przed nami, ufając, że pozwoli nam się spotkać przed Obliczem naszej Matki i Królowej.
– Zapraszamy również na XII Pielgrzymkę Czytelników „Różańca” i członków Rodziny Loretańskiej do Loretto, która odbędzie się 8 maja pod hasłem „Oddaj się w opiekę Świętej Rodzinie”.
Ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię , wszelkiemu stworzeniu” (Mt 16, 15).
Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją , by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość.
Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski ………………., o którą szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

OWOCE MODLITWY
Być może zdarza nam się podejmować refleksję nad tym, co pobożność Maryjna, a zwłaszcza Pozdrowienie anielskie wnosi do naszego życia i – mówiąc współczesnym językiem biznesu – „co z tego mamy”.
Ten sposób myślenia nie jest zły. Przecież sam św. Piotr zapytał Chrystusa, jaką nagrodę otrzymają uczniowie za pozostawienie wszystkiego i pójście za Nim.
Maryja w swych objawieniach wychodzi naprzeciw temu bardzo ludzkiemu odruchowi oczekiwania czegoś w zamian i obiecuje rzeczy piękne. Wiele nabożeństw Maryjnych wiąże się z rozmaitymi obietnicami, np. pobożni nosiciele szkaplerza mają być wybawieni z czyśćca. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort zwraca uwagę na szczególne ważne owoce modlitwy różańcowej, jakimi są wierność nauczaniu Kościoła, posłuszeństwo wiary, a nade wszystko zbawienie duszy. Swego rodzaju owocem braku tej modlitwy i braku czci wobec Najświętszej Maryi Panny są nieposłuszeństwo, rozmaite herezje, odstępstw i w ostatecznym rozrachunku wieczne potępienie. Tych, którzy odmawiają Różaniec, według św. Ludwika prowadzi Duch Boży. Ci zaś, którzy tę modlitwę odrzucają, są prowadzeni przez złego ducha, a więc zwodzeni.
Autor Prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny na podstawie stosunku poszczególnych ludzi do modlitwy różańcowej wnioskuje z niemal całkowitą pewnością, kto zmierza ku zbawieniu, a kto ku potępieniu. Pocieszeniem w tym jest fakt, że ci, którzy są czcicielami Matki Bożej, swoją modlitwą Zdrowaś Maryjo i ofiarowanym cierpieniem mogą wpłynąć na nawrócenie najbardziej zatwardziałych grzeszników.
Kolejnym bardzo widocznym owocem Zdrowaś Maryjo jest rodzenie i zdobywanie cnót chrześcijańskich, gdyż modlitwa ta jest „niebieską i boską rosą, która padając na duszę, daje jej przedziwną płodność im więcej dusza jest nawodniona tą modlitwą – mówi św. Ludwik – tym bardziej staje się jasnowidząca w duchu, cała płomieniem w sercu, uzbrojona przeciwko każdemu swemu nieprzyjacielowi”.
Niech więc ta pokorna modlitwa odmawiana z Maryją uczy nas ufności w Boże miłosierdzie i troski o zbawienie innych, gdyż owoce Zdrowaś Maryjo w codziennym życiu są bardzo widoczne i nieocenione. Jeśli chcemy być prowadzeni w życiu przez Ducha Bożego, niech Różaniec będzie naszą ulubioną i codzienną modlitwą.

Ks. Jacek Gancarek
moderator krajowy Żywego Różańca
– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą parafialną grupą „Żywego Różańca” i odpowiedzmy na zaproszenie przez wstawiennictwo Pani Zadolańskiej naszego parafialnego Kościoła Świętego – „Przez Maryję do Jezusa” i dołączyć pod:
„Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy Św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!