GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

LISTOPAD 2020 ROK RÓŻANIEC
3. ROK NOWENNY
Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem.

PATRZEĆ MIŁOSIERNYMI OCZAMI
KS. ŁUKASZ WIŚNIEWSKI MIC
KONFERENCJA „RÓŻANIEC” str.16
…Paulina od początku swojego życia była wyjątkowo wrażliwa na drugiego człowieka była głęboko przekonana, że prawdziwy chrześcijanin nie tylko spotyka się z swoim Bogiem, lecz także stara się widzieć GO w drugim człowieku i kochać przez uczynki miłosierdzia.
…Założycielka Żywego Różańca pragnęła, żeby „praca pozwalała doświadczać, że w każdym stanie stworzonym przez Boga dostępne są proste sposoby zbawienia. Paulina była głęboko przekonana, że zaangażowanie społeczne musi wypływać z modlitwy, a jej pięknym owocem będzie przywracanie Boga człowiekowi i ludzi sobie nawzajem.
Żyjemy w czasach postępującej laicyzacji. Widzimy, że w wielu regionach Polski, szczególnie w dużych miastach, coraz mniej ludzi identyfikuje się z Kościołem i wiarą chrześcijańską. Rodzi to potrzebę czynnej znajomości Ewangelii. Nie powinniśmy zamykać się w oblężonej twierdzy, narzekać na młode pokolenie albo szukać wrogów, z którymi moglibyśmy walczyć. Rozważanie tajemnic różańcowych oraz wpatrywanie się w przykład założycielki Żywego Różańca uzdalnia do tego, aby owoce naszej modlitwy stawały się widoczne w naszych społecznościach lokalnych. Odpowiedzią na odchodzenie wiernych od Kościoła powinna być nasza modlitwa oraz pełne życzliwości dzieła miłosierdzia. Papież Franciszek, kiedy ogłaszał Rok Miłosierdzia, prosił o przemyślenie na nowo sensu uczynków miłosierdzia. Nie zadków wspólnoty różańcowe przeżywają różnego rodzaju trudności. Czasami brakuje osób do pełnej róży, innym razem pojawiają się nieporozumienia lub zwykłe zniechęcenie. Modlitwa różańcowa zaprasza nas do patrzenia Bożymi.
Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w domu przyjąć, więźniów pocieszyć, chorych nawiedzić i umarłych pogrzebać- to uczynki miłosierdzia względem ciała, które wydają się dość oczywiste. Jednak codzienny pęd życia powoduje, że możemy mówić, iż w naszym otoczeniu przecież nie ma nikogo spragnionego, głodnego, tym bardziej nagiego lub więźnia. Do chorych jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nawet zapominamy ich odwiedzić, o zmarłych może nam się przypominać tylko na początku listopada. Tym bardziej modlitwa różańcowa zaprasza do odkrywania nowych pól zaangażowania w miłości chrześcijańskiej. (…) Niektórzy oczekują od nas zwykłej obecności. Maryja, która biegnie do Elżbiety, daje nam wzór działania z perspektywy miłosierdzia. Maryja stojąca pod krzyżem to wzór obecności przy drugim człowieku, tym opuszczonym, cierpiącym. Matka Boża przez całe swoje życie ukazuje nam postawę aktywnego miłosierdzia. (…)
…Jak zachęca nas Paulina Jaricot?, „modlitwę należy przekuwać w czyn, stając się autentycznymi świadkami tego, co rozważamy w tajemnicach z życia Jezusa i Maryi”. Osobiste świadectwo tych, się modlą i dzięki temu wychodzą do drugiego człowieka, jest jedną z form nowej ewangelizacji.
Konferencję kończą propozycje zadań na listopad:
1. Pomodlę się za te osoby, które sprawiają mi szczególne trudności. Przez kolejne dni ofiaruję za nie dodatkowo modlitwę: Pod Twoją obronę…..
2. Spróbuję zobaczyć w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują obecności lub dobrego słowa. Postaram się bezinteresownie ofiarować swój czas, rozmowę lub uśmiech jako owoc mojej modlitwy.

INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD 2020r
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki, prośmy, aby korona wirus nie siał więcej zniszczeń, aby udało się opanować epidemię, prosimy o przywrócenie zdrowia zakażonym. Błagajmy Matkę Najświętszą, Królową Różańca Świętego, aby wspierała, chroniła i zachowała w zdrowiu personel medyczny zwalczający wirus, dla mieszkańców naszej planety o Bożą opiekę, bo jesteśmy bezradni w sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia. W intencjach papieskich módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Z życia Kościoła:
Pamięć o zmarłych
Zelatorki wspólnoty ŻR wypisują „WYPOMINKI” : Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych śp: ….
– w uroczystość Wszystkich Świętych jesteśmy obciążeni obostrzeniami pandemicznymi,
prosimy stosować się do nich, równocześnie pamiętając o wszystkich zmarłych w modlitwie, która jest tez znakiem naszej bezinteresownej wobec tych, którzy potrzebują pomocy, a sami sobie pomóc już nie mogą. Każdy nasz dobry czyn, nasza modlitwa, pokuta, mają ogromną wartość wstawienniczą za zmarłych. Bądźmy zatem hojni w tej miłości. Największym zaś darem, który możemy podarować cierpiącym w czyśćcu, to ofiara Mszy Świętej, którą zamawiamy w ich intencji. Przy okazji wspólnych spotkań można również odmówić modlitwę:
Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, Dziewicy i wszystkich świętych, dopuścił zmarłych członków Żywego Różańca do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen (lub inną)

Z życia parafii:
-Zatem czyńmy dobro, bo czas ucieka, a wieczność czeka.
Wspólnymi siłami członków grup parafialnych, pojęliśmy inicjatywę zorganizowania – RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA ZA ZMARŁYCH. Inicjatywę przedstawiliśmy ks. proboszczowi Piotrowi, na którą proboszcz wyraził zgodę, informując o powstaniu Różańcowego Jerycha w ogłoszeniach duszpasterskich Parafian a wszystkim , którzy podjęli modlitwę błogosławił na czas modlitwy.
Bo jest „to myśl święta i pobożna” (2 Mach 12,45) modlić się za zmarłych.
Różańcowe Jerycho za zmarłych
Obecnie, znajdujemy się w wyjątkowym czasie . Czasie, w którym wspominamy wszystkich bliskich zmarłych , przyjaciół , krewnych , znajomych , tych , których już nie ma z nami, bo uprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mając wielu możliwości fizycznie nawiedzić cmentarza pragniemy otoczyć ich modlitwą i nieprzerwanie przez 24 godziny tj. 2 listopada (w Dzień Zadusznych – od północy 00:00– do północy 24:00) trwać na modlitwie z różańcem w ręku , prosząc Maryję o dar życia wiecznego dla nich oraz za ich wstawiennictwem błagać o potrzebne łaski dla każdej rodziny naszej parafii. Jeżeli masz pragnienie, by ktoś z Tych, których nosisz w swoim sercu został zanurzony w modlitwie i Bożym Miłosierdziu, to wystarczy, że w myślach zawierzysz go i polecisz trwającej tego dnia modlitwie różańcowej. Jak włączyć się w modlitwę w Jerychu Różańcowym?
Jeśli chcesz brać udział w duchowym boju jakim jest Jerycho Różańcowe możesz rozważać dowolne tajemnice różańca o wybranej porze dnia lub nocy przez 30 minut
– o godzinie 15.00 pamiętajmy o koronce do Bożego Miłosierdzia.
Jak mam zgłosić chęć uczestnictwa w Jerychu? Zgłoś chęć uczestnictwa u lidera swojej róży różańcowej, wybierając dogodną dla siebie godzinę. Zapraszamy: Wspólnota Żywy Różaniec.
– Zachowując aktualne przepisy epidemiczne, nie rezygnujmy z naszych comiesięcznych spotkań w Kościele. Zelatorzy niech zadbają o to, aby dotrzeć ze zmianą tajemnic – choćby telefonicznie – do tych, którzy ze względów bezpieczeństwa czy zdrowotnych nie mogą w tym spotkaniu uczestniczyć.
– Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy różańcowej w naszej parafialnej grupie „Żywego Różańca”, – „Przez Maryję do Jezusa”.
Chęć swojej decyzji włączenie się pod „Sztandar Maryi, Królowej Różańca Świętego”, i do grupy Żywego Różańca można zgłosić u naszych parafialnych duszpasterzy lub zelatora ŻR p. Danuty. Już dzisiaj Matka Boża zaprasza każdego pod płaszcz opieki.

„Nie bowiem szczerze modlimy się do Boga, coraz wyraźniej dostrzegamy naszych bliźnich, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy”
sługa Boża Paulina Jaricot

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy Św. (są zawieszone na czas pandemii ) nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi w sobotę o 7.30

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!