GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

CZERWIEC 2017 ROK

MODLITWA DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Błogosławiony różańcu Maryi,
Słodki łańcuchu, który łączysz
nas z Bogiem; więzi miłości,
która nas jednoczysz z aniołami;
wieżo ocalenia od napaści piekła;
bezpieczny porcie w morskiej
katastrofie! Nigdy Cię już
nie porzucimy. Będziesz nam
pociechą w godzinie konania.
Tobie ostatni pocałunek
gasnącego życia. A ostatnim akcentem
naszych warg będzie Twoje słodkie imię,
o Królowo Różańca, o Matko nasza droga,
o Ucieczko grzeszników, o Władczyni,
Pocieszycielko strapionych. Bądź
wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze,
Na ziemi i w Niebie. Amen.
Bł. Bartłomiej Longo

Słowa wstępne  –  kapłan lub zelatorka: Wielu chciałoby ograniczyć działalność ludzi wierzących do murów kościoła. A my przecież z polecenia PANA mamy „ Iść i głosić Ewangelię”, nie zamykać jej w domu czy kościele. Mamy żyć Ewangelią na co dzień i to ma być widoczne w pracy, w szkole, w autobusie, na poczcie, w banku, w sklepie itd. To nie jest w wtrącanie się Kościoła do polityki, ale nowa ewangelizacja.

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:
• OGÓLNA
Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Handel jest częścią naszej codziennej egzystencji. Począwszy od żywności, poprzez ubrania, środki czystości, sprzęty domowego użytku, aż po materiały budowlane czy surowce służące do produkcji różnorakich towarów – na wszystkim da się zarobić. Rodzi się pytanie: czy mamy prawo zarabiać na krzywdzie drugiego człowieka? Handel bronią przynosi ogromne zyski i wiele potęg światowych z tego korzysta. Zastanawiam się, jak można spać spokojnie, mając świadomość, że wiele niewinnych istot ludzkich będzie cierpiało lub straci życie, ponieważ sprzedaje broń… Módlmy się, aby odpowiedzialni za narody położyli kres handlowi bronią, który jest przyczyną cierpień tylu niewinnych ludzi.

Módlmy się również w naszych intencjach:…

INTENCJA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA CZERWIEC 2017
Modlimy się przez Niepokalane Serce Maryi za wszystkich, którzy żywią szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby w swoich środowiskach byli świadkami żywej wiary i miłości bliźniego, a Serce Chrystusa było Królem serc naszych rodzin, Ojczyzny i całego świata. Prosimy za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej o błogosławieństwo we Wspólnocie Żywego Różańca i rodzinach członkiń i członków a także o nowych chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej.  Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami! Najświętsze Serce Jezusa, błogosław nam!

*Różaniec : Rozważamy piątą tajemnicę światła – Ustanowienie Eucharystii.
Z Ewangelii św. Apostoła Mateusza (Mt 26, 26-29).
Podczas każdej Mszy świętej zasiadamy z Jezusem do wieczerzy, podczas której zaprasza nas do stołu i karmi nas swoim Ciałem. To Cud, w którym możemy uczestniczyć na co dzień, nie tylko od święta. To pokarm dla duszy w drodze do nieba. Jak dobry jest Bóg, że karmi nas sobą.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …
Zadania na czerwiec :
• Ofiaruję co najmniej jedną część różańca za polityka, którego najbardziej nie lubię, o potrzebne łaski dla niego, aby troszczył się o dobro publiczne wszystkich obywateli.
• W rozmowach będę podkreślał społeczne nauczanie Kościoła bardziej niż preferencje partyjne, aby dawać świadectwo wiary i podnosić poziom dyskusji publicznej.

* Z życia Kościoła:
– V Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbywa się pod hasłem „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Rozpoczniemy ją Apelem jasnogórskim w piątek 2 czerwca.
Po Apelu czuwanie modlitewne i o 23.oo Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tych, którzy nie mogą być z nami w sobotę 3 czerwca, prosimy o duchową łączność oraz modlitwę o duchowe owoce pielgrzymki.
– Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa ( t.j. 23 czerwca br.) to dzień modlitw świętość dla kapłanów.

* Z życia parafii:
–  Minął już miesiąc maj w którym rozkwitał ziemski raj,
swej Matce i swej Pani każdy cześć i chwałę oddawał. Postarajmy się brać udział w nabożeństwach czerwcowych. Jeśli zdrowie na to nie pozwala, odmawiajmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa w domu, jako wynagrodzenie za nasze grzechy i grzechy całego świata.
– Zakończenie roku szkolnego to okazja do spowiedzi – przypomnijmy o tym naszym dzieciom czy wnukom.

* Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– Cały czas trwa inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji”. W tym roku Watykan powierzył kolejny projekt: dokończenia budowy kościoła św. Antoniego na Sri Lance. Wiele róż i kół
Żywego Różańca z całej Polski już przekazało swoje drobne ofiary na ten cel. Zachęcamy do włączenia się do tej inicjatywy. Niech to będzie piękny i trwały owoc Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
– W tym roku mija pięć lat od zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski Statutu Żywego Różańca. Bogu niech będą dzięki za tak wiele inicjatyw podejmowanych przez Żywy Różaniec w naszych diecezjach i parafiach, za pracę moderatorów i delatorów, za dar codziennej modlitwy, którą wspieramy Ojca Świętego i Kościół Święty.

* Modlitwa św. Tomasza z Akwinu:
Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie. Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego  członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz, w czasie ziemskiej wędrówki, pragnę przyjąć pod postacią chleba. Amen

* Pieśń: Hymn Żywego Różańca
Nasze spotkania formacyjne zostają zawieszone na wakacyjne miesiące tzn. nie będzie spotkań formacyjnych w lipcu i czerwcu, pozostałe sprawy duchowe Żywego Różańca pozostają na takich jak dotychczas warunkach.
Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych aby dołączyć do naszej Grupy Parafialnej, jesteśmy w trakcie tworzenia szóstej róży Wspólnoty Żywego Różańca.

< CZEŚĆ MARYI – CZEŚĆ I CHWAŁA >