GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

PANI WSZECHŚWIATA – KRÓLOWA POLSKI NA JASNEJ GÓRZE

„Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne oddziały?”

Ukoronowanie Pani Wszechświata na Królową Polski poprzedził cud obrony Jasnej Góry. Król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej, otoczony biskupami i senatorami, 1 kwietnia 1656r., uroczyście ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej. Śluby te powtórzyły za królem wszystkie stany Rzeczypospolitej. W dziejach narodu Jasna Góra stała się odtąd symbolem ostoi i niezwyciężonego bastionu. Jasna Góra była i jest centrum ducha polskiego. Jasna Góra stała się miejscem objawienia macierzyńskiej troski Maryi o nasz naród. Jest też miejscem, w którym wciąż, z pokolenia na pokolenie, trwa dialog z narodem polskim. Pragnę podzielić się wiadomością prosto z Watykanu, opublikowaną w majowym miesięczniku „Różaniec”, a przekazaną od Ojca Świętego dla wszystkich Polaków.

ROK RODZINY

Serdecznie pozdrawiam Polaków. (…) Apelem i Eucharystią sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość św. Józefa, rozpoczniecie obchody ROKU RODZINY Amoris laetitia. Niech Maryja, Królowa Polski, wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym, którzy wezmą udział w inicjatywach podejmowanych w związku z obchodami tego Roku, z serca błogosławię.
Papież Franciszek, Watykan, 17.03.2021

Matko Pięknej Miłości, przychodzimy, by prosić Cię o wstawiennictwo w dobrym przeżyciu w naszych wspólnotach parafialnych Roku Rodziny Amoris laetitia. Pragniemy rozpocząć go w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. (…)
Przychodzimy, by powierzyć Ci, Maryjo, wszystkie sprawy polskich rodzin. Doświadczamy niepewności związanej z Covid-19, wiele rodzin mierzy się z chorobą i pytaniem o swoją przyszłość, wiele innych doświadcza negatywnych skutków kwarantanny i osamotnienia.
Ludzie młodzi przeżywają stan depresji i odrzucenia, małżonkowie i rodzice pytają, co będzie dalej z ich rodziną, przyszłością, relacją, pracą, osoby starsze poszukują bliskości. (…)
Prawdziwa siła do pokonania trudności jest tylko w miłości, potrzebujemy przypomnieć sobie, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam, potrzebujemy na nowo odkryć naszą katolicką tożsamość. (…) Chcemy Cię prosić, Matko Pięknej Miłości, o Twoje wstawiennictwo, abyśmy otwarli nasze serca i rodziny na przeżywanie tajemnicy miłości, byśmy nabrali odwagi i nadziei na przeżycie czasu Bożej łaski.
Ks. Przemysław Drąg, dyr. Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Jasna Góra, 18-03-21

CZERWIEC 2021 ROK

WYCHWALAĆ NIEUSTANNIE
„Ileż razy słowa wypowiadane przez kapłana w homilii czy mszalne czytania wydawały się nam niezrozumiałe, trudne czy zawiłe?”
Może byliśmy wówczas nieco rozczarowani, a spokoju nie dawał nam fakt, że coś mogło umknąć naszej uwadze. Podobnie może być z modlitwą. To, że wiele razy odmawialiśmy takie czy inne pobożne wezwania, nie oznacza, że odkryliśmy i właściwie zrozumieliśmy ich sens. Do tego potrzeba bowiem wielkiego wysiłku intelektu i serca, i to trwającego całe życie.
Jeśli jesteśmy w nieszczęśliwym położeniu, na przykład w grzechu czy w ciemnościach niewiedzy lub błędu, wzywajmy gorąco Matkę Bożą, aby oświeciła nas promieniami Słońca sprawiedliwości. A Ona pozwoli nam uczestniczyć w swoim świetle. Nasze Zdrowaś niech znaczy tyle, co „Pozdrawiam Cię z największą pokorą”.
Św. Ludwik Maria Grignion de Monfort w Przedziwnym sekrecie Różańca świętego wyjaśnia słowo po słowie znaczenie całego Pozdrowienia anielskiego. Według niego modlitwa ta jest utkana tak, aby każdy niezależnie od swojego życiowego położenia mógł się nią modlić. Wśród tych, którzy mogą wzywać pomocy Maryi, wymienia: grzeszników, ociemniałych, zagubionych, zatroskanych, tych, którzy stracili łaskę, samotnych oraz głodnych. Dla każdej z tych grup Maryja jest Orędowniczką i Wspomożycielką.
Wezwanie z drugiej części Pozdrowienia anielskiego nasz święty wyjaśnia w inny sposób. O ile w pierwszej czyni to na zasadzie pytania i odpowiedzi: „Jesteś grzesznikiem? Wołaj więc Zdrowaś”, o tyle w drugiej wyjaśnia, co oznaczają poszczególne wezwania. Zawołanie „Święta Maryjo” tłumaczy tak, że Maryja jest święta w całym swoim jestestwie, bo jest Matką Boga przez Niego wybraną. W prośbie o modlitwę za nas grzeszników „teraz” widzi nie tylko zwykłe wezwanie, lecz także chwali miłosierdzie i troskliwość Maryi, która tu i teraz chroni nas przed atakami zła. W błaganiu o modlitwę w godzinie śmierci św. Ludwik dostrzega zarówno wołanie o pomoc w tym momencie, jak i gotowość naszej Matki do walki w naszym imieniu, kiedy sami nie będziemy do tego zdolni. Maryja bowiem zawsze wspiera nas niemal jak obrońca na sali rozpraw przed wyrokiem Bożego Trybunału.
Kiedy zrozumiemy, jak wielką moc ma modlitwa różańcowa, chciejmy wychwalać naszą Matkę nieustannie, prosząc, by oświecała nas światłem łaski na drogach naszego życia i by była z nami w każdej chwili: teraz, zawsze i w godzinie naszej śmierci. Amen
Ks. Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:
Ewangeliczna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. Dziś nie jest tak łatwo zdecydować się na coś, co ma trwać przez całe życie. Dlatego wiele osób odkłada decyzję o sakramentalnym małżeństwie. O ile w parafiach często modlimy się za rodziny, o tyle rzadziej otaczamy modlitwą tych, którzy przygotowują się do małżeństwa. A to dla nich bardzo ważny etap nie tylko poznawania siebie, ale przede wszystkim dojrzewania do miłości i decyzji na całe życie. Oni potrzebują wsparcia swoich rodziców, a także wspólnoty wierzących. Modląc się za nich, chcemy im powiedzieć: „Idziecie dobrą drogą, tak trzymać”.

Modlimy się również w naszych intencjach:
Intencja modlitewna na miesiąc czerwiec 2021 r.
Królową Różańca Świętego błagajmy za Kościół święty, aby wzrastał w świętości i wierności. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za wszystkie rodziny naszej parafii, za dzieci i młodzież, aby serca ludzkie zostały rozpalone miłością miłosierną, a serca tych, którzy utracili światło wiary i odeszli od Boga i Kościoła, otworzyły się na działanie Bożej łaski.

RÓŻANIEC: Rozważamy piątą tajemnicę światła – Ustanowienie Eucharystii.
(J 13, 12-15). Pan i Mistrz myjący nogi swoim uczniom. Ile miłości i pokory wyraża się w tym prostym geście. Jednak to dopiero początek. Za chwilę Miłość zostanie ukrzyżowana. Jezus umiera za mój grzech. To wciąż trwa od dwóch tysęcy lat. I tak będzie aż do skończenia świata. Miłość ukryła się w kawałku chleba. Jezus daje mi swoje Ciało na pokarm. Miłość pozostała z nami „aż do skończenia świata”. (Mt 28, 20). Uwielbiam tę Miłość!
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja: s. 38-39 Mogę Księdzu przeszkodzić?
Każdy z nas ma swój Pawłowy „oścień”, wszyscy grzeszymy i popełniamy błędy, nawet papież się przecież spowiada. A ksiądz …? Dlaczego tak trudno nam przyjąć słabość kapłana?

(…) WZAJEMNE WSPACIE
Modlitwa i wsparcie dla księży objawiają się także w trosce o unikanie postawy klerykalizmu, która niszczy jedność Kościoła i czyni go skostniałą instytucją. Nie raz zdarza mi się, że ktoś przychodzi do mnie i pyta, czy może mi przeszkodzić, ponieważ chciałby się wyspowiadać lub porozmawiać. I nawet kilka razy zaznacza, że nie chce mi przeszkadzać. Odpowiadam zawsze, że to dobrze, że chce mi przeszkodzić, ponieważ jednym z wymiarów życia kapłańskiego jest umieranie dla własnych przyjemności i planów oraz towarzyszenie tym, których Bóg stawia na mojej drodze. Kapłan jest dla ludzi i byłoby niedobrze, jeśli pochłaniałyby go inne zajęcia niż służba miłości.
Papież Franciszek pewnego razu powiedział: „łatwo jest nosić krzyż na piersi, ale Pan prosi nas, by dźwigać znacznie cięższy na barkach i w sercu. Prosi, by dzielić jego krzyż”. Niektórzy mają obawy, że będą przeszkadzać księdzu w modlitwie i zawracać głowę swoimi problemami. Jeden ze świętych jasno wskazał, że jeśli się modlisz, a do drzwi puka ubogi i idziesz mu usłużyć, twoja modlitwa podoba się Bogu, mimo że właśnie wyszedłeś z kaplicy.
Świadomość, że wiele osób modli się za kapłanów – szczególnie wtedy gdy media donoszą o ich słabościach i grzechach – buduje jedność Kościoła i wzmacnia wzajemną miłość.
Jest to także wezwanie do modlitwy kapłańskiej za ludzi powierzonych duszpasterskiej trosce księży. W ten sposób możemy patrzeć na siebie nawzajem oczami Bożej miłości, a także przyprowadzać innych do źródeł zbawienia.
Punkty do refleksji:
1. Ile czasu ( i czy w ogóle) poświęcam na modlitwie za kapłanów z mojej parafii, dzięki posłudze których otrzymałem sakramenty święte?
2. Czy potrafię oddzielić grzech człowieka od świętego sakramentu kapłaństwa, słysząc lub widząc złe postępowanie niektórych księży? Czy podejmuję pokutę, by wynagrodzić zgorszenia?

Z życia Kościoła:
– Co roku w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa modlimy się o świętość dla kapłanów. Oni potrzebują naszego wsparcia. Prosimy też o liczne święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecajmy Panu naszych kapłanów opiekujących się Żywym Różańcem parafiach i diecezjach, aby nie ustawali w gorliwości.

Z życia parafii:
– Przez cały czerwiec odmawiajmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa w kościołach podczas nabożeństw, przy figurach lub w domu jako wynagrodzenie za nasze grzechy i całego świata.
– 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w 100-tną rocznicę poświęcenia Ojczyzny Sercu Jezusa, zostanie odnowiony Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa. Poświęcenie odbędzie się podczas Mszy św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, a dokona go abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
– Zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży (jakikolwiek będzie miało przebieg) to okazja do modlitwy za nasze dzieci i wnuki.

Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– W dniach 4-5 czerwca odbędzie się IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę pod hasłem „Z Maryją, Matką nadziei”. Rozpoczniemy ją Apelem jasnogórskim w piątek 4 czerwca. Moderatorzy diecezjalni będą na bieżąco informować, jakie będą możliwości. Bądźcie z nami w godzinie Apelu jasnogórskiego, choćby przez transmisję w Telewizji Trwam. Po Apelu czuwanie modlitewne, a o godz. 23.oo Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu.
– Podczas naszej pielgrzymki uroczyście rozpoczniemy na Jasnej Górze czwarty rok Wielkiej Nowenny Różańcowej przed rocznicą 200 – lecia założenia przez sługę Bożą Paulinę Jaricot Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Tematem czwartego roku nowenny w 2021r., od czerwca będzie: „RÓŻANIEC MODLITWĄ O ZBAWIENIE INNYCH” Módlmy się o duchowe owoce naszego pielgrzymowania i rozwój Żywego Różańca w Polsce.
– Zapraszamy na ogólnopolskie rekolekcje dla członków Żywego Różańca w Gietrzwałdzie od 19-22 lipca br.
Tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje dla członków ŻR w Gietrzwałdzie, jako że wciąż oczekujemy na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, chcemy przeżyć, opierając się na jego maryjnym nauczaniu. Będzie to również czas odkrywania mocy modlitwy różańcowej na przestrzeni wieków. W tych niespokojnych czasach dzięki modlitwie różańcowej spróbujemy doświadczyć pokoju serca i siły do pokonywania naszych codziennych trudów.

W parafialnej WŻR istniejące róże różańcowe mają wybranych swoich patronów, którzy towarzyszą członkom danej róży w ich codziennym życiu. Dzień, w którym Kościół obchodzi wspomnienie patrona, jest dla członków róży dniem szczególnej modlitwy. Starają się oni uczestniczyć w Eucharystii, która jest sprawowana w ich intencji i odmawiają modlitwy do patronów. Dzień ten może być również dla członków róży okazją do odnowienia swoich zobowiązań do trwania na modlitwie. Jest to również okazja do spotkania w swoim gronie. Zapraszamy na sprawowane w naszym Kościele Msze święte.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą wspólnotą parafialną ŻR: pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.
Cześć Maryi – Cześć i Chwała!