GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

CZERWIEC 2018 ROK

SERCE, KTÓRE UMIŁOWAŁO LUDZI.

Czerwiec jest miesiącem szczególnym ze względu na koncentrację wokół tajemnicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym miesiącu odprawiane są nabożeństwa ku czci Chrystusowego Serca, obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusa w piątek 8 czerwca br. Nabożeństwa czerwcowe zostały zainicjowane w połowie XIX w. przez francuską zakonnicę Anielę de Sainte-Croix. Oficjalne zatwierdzenia tej formy modlitwy jako obowiązującej w całym Kościele dokonał papież Pius IX w 7873r. Termin nabożeństw podyktowany jest nie tylko swego rodzaju pokrewieństwem z nabożeństwami majowymi i ciągłością względem nich, ( 9 czerwca br. jest Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny) ale także faktem, że   właśnie w czerwcu w 1675 r. miały miejsce objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, które koncentrowały się właśnie na tajemnicy Bożego Serca.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po raz pierwszy była celebrowana w roku 1672 we Francji. W 1765 r. papież Klemens XIII ustanowił jej obchody, dla Królestwa Polskiego. Dopiero w 1856 r. papież Pius IX rozszerzył tę celebrację na cały Kościół powszechny. W 1995r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokładnie ten dzień stanowił;  Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W 2012 r. ten sam święty papież ustanowił święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Najświętsze Serce Jezusa Przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi!

KONSPEKT spotkania Żywego Różańca

CZERWIEC 2018 ROK

     *Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy…..

     *Słowo wstępne – „ Popatrzcie, jak oni się miłują” – z zazdrością mówił o chrześcijanach świat pogański. Św. Paweł tłumaczył to zjawisko, pisząc o miłości Boga rozlanej „w serca naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Tylko otwierając się na tą miłość, możemy między sobą tworzyć prawdziwe i trwałe więzi w małżeństwie, rodzinie, miejscu pracy, sąsiedztwie.

Modlimy się w papieskiej  intencji Apostolstwa Modlitwy:

     ° OGÓLNA: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Wielu ludziom, i to niekoniecznie młodym, portale  społecznościowe służą do codziennego komunikowania się. Jeżeli ktoś decyduje się na nawiązanie kontaktów towarzyskich, powinien jednak pamiętać, że świat wirtualny wcale nie zwalnia z podstawowych norm i zasad zachowania. Tu też obowiązuje kultura słowa, poszanowanie godności drugiego człowieka, jego poglądów – a nawet jeśli są inne niż moje. Jako chrześcijanin mogę i powinienem wykorzystać i tę wirtualną przestrzeń na ewangelizację, czyli głoszenie najpiękniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i człowieka.

Módlmy się również w naszych intencjach:…………

 

INTENCJA  GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA CZERWIEC 2018

Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków, aby serca ludzkie zostały rozpalone miłością, niech iskra miłosiernej miłości stanie się dla nas wszystkich ogniem przemieniającym serca i odnawiającym oblicze ziemi. Za chorych i cierpiących o wytrwanie w chorobie, za wszystkie rodziny naszej parafii, dzieci i młodzież oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.

Prośmy w intencjach papieskich.

Różaniec : Rozważmy trzecią tajemnicę chwalebną – Zesłanie Ducha Świętego.

                  „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, żę jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz8, 14-16).

     Duchu Święty, który w Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na Apostołów, przyjdź i napełnij moje serce Twoimi darami. Prowadź mnie drogą synostwa Bożego. Wspieraj łaską, abym na co dzień słowem i życiem dawał świadectwo wiary.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek …

         *Konferencja (kapłan lub zelatorka odczytuje z  „Różańca”, s.16 17. Konferencję kończą propozycje zadań na czerwiec).

ZADANIA NA CZERWIEC:

  1. W tym miesiącu poproszę Ducha Świętego o Jego światło i podejmę jakieś zaangażowanie we wspólnocie, do którego zaprasza mnie Pan Bóg.
  2. Codziennie przed modlitwą różańcową poproszę o światło Ducha Świętego na codzienne wybory.
  • z życia Kościoła:

-VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbywa się pod hasłem: Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja”. Rozpoczniemy ją Apelem jasnogórskim  w piątek, 1 czerwca. Po Apelu czuwanie modlitewne i o 23.00 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tych, którzy nie mogą być z nami w sobotę 2 czerwca, prosimy o duchową łączność i dar modlitwy o duchowe owoce pielgrzymki.

–  Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa to Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Nie ustawajmy w modlitwie o ten dar, szczególnie dla Księży opiekujących się Żywym Różańcem  w parafiach, diecezjach….

  • z życia parafii:

– Postarajmy się brać udział w nabożeństwach czerwcowych. Jeśli zdrowie na to nie pozwala, odmawiajmy Litanię do Najświętszego  Serca Jezusa , w domu jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata.

– Zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży to okazja do spowiedzi – przypomnijmy to naszym dzieciom i wnukom.

  • z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:

POLSKA SILNA RÓŻAŃCEM – (materiał: Różaniec –miesięcznik nr.6 str.20-21)

Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańcowej zrodziła się w Polsce. Zaproponował ją ks. Zbigniew Kocoń, moderator Żywego Różańca w archidiecezji katowickiej.

Program duchowy.

Idąc śladami Prymasa Tysiąclecia, który przez Wielką Nowennę przygotował Kościół w Polsce na tysiąclecie chrztu, pragniemy przez modlitwę, ale też przez działania apostolskie i misyjne przygotować ponad dwumilionową wspólnotę Żywego Różańca w Polsce na jubileusz dwóchsetlecia jego powstania. Nowenna zostanie zainaugurowana 2 czerwca br. na Jasnej Górze, podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca. Sama nazwa „Stowarzyszenie Żywy Różaniec” zobowiązuje nas do „budzenia do życia” nowych róż/kół różańcowych i apostolstwa różańcowego w parafiach, rodzinach, miejscach pracy. Wszyscy potrzebujemy pogłębionej formacji różańcowej, która będzie okazją do coraz głębszej medytacji nad tajemnicami Różańca świętego, a przez to – medytacji nad Słowem Bożym.

Hasło na pierwszy rok nowenny brzmi: „Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”. Włączając się w ten program, stajemy się kontynuatorami duchowego dziedzictwa sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, dla której chcemy wspólnie uprosić łaskę rychłej beatyfikacji.

Patronami nowenny są: Matka Boża Różańcowa, sługa Boża Paulina Maria Jaricot, bł. ks. Ignacy Kłopotowski i św. Jan Paweł II. Będzie to dziewięcioletnia modlitwa o rozwój wspólnot Żywego Różańca, za dzieło misyjne Kościoła, o wiarę i ducha modlitwy, o pokój na świcie i zgodę w rodzinach. Jej zakończenie jest planowane na 8 grudnia 2026 r. przez złożenie księgi nowennowej u Pauliny Jaricot w Lyonie.

Misja Żywego Różańca.

„Przez Żywy Różaniec dokonywać zjednoczenia serc, by przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższeni e Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat. a więc modlić się za tych, którzy się nie modlą, kochać Maryję za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają…” – napisała sługa Boża Paulina. To trudne, choć jakże aktualne zadanie w obecnych czasach walki z Kościołem. A jednak – jak się okazuje realizowane w niemal każdej polskiej parafii.

Pierwotna misja Żywego Różańca polegała na: gromadzeniu chrześcijan dla wspólnej modlitwy, wzmacnianiu miłości braterskiej, troskę o zbawienie bliźniego, umacnianiu Ojca Świętego w kierowaniu Kościołem (Żywy Różaniec jest „gwardią przyboczną Ojca Świętego”).

Różaniec wielokrotnie zmieniał bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości: ma moc egzorcyzmu. Paulina Jaricot kochała Matkę Bożą, która ją do siebie pociągała poprzez modlitwę różańcową: „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”. Jej modlitwa i wierność Jezusowi zrodziły wspólnotę osób odpowiedzialnych za Kościół i świat.(…)

Członkowie Żywego Różańca są w samym sercu Kościoła, a codzienna modlitwa dziesiątkiem Różańca jest pomnożona przez 20, gdyż tyle właśnie osób należy do róży. Żywy Różaniec wspiera też misje. Podczas nowenny zachęcam y do włączenia się w to eklezjalne dzieło Kościoła. Okazją może też być pielgrzymowanie do wyznaczonego kościoła stacyjnego w diecezji i modlitwa w nim.

Módlmy się więc! Niech dzieją się cuda.

Ks. Szymon Mucha

  1. Wioletta Ostrowska CSL

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.

Niepokalana Dziewico i Matko,
Otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
W tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
Obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Obdarz wszystkie swoje dzieci
Łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża Chwałę Bożą
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!