GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

LUTY 2019 ROK

ºPieśń: Po górach, dolinach…
ºZapalający świecę: Światło Chrystusa.
ºWszyscy: Bogu niech będą dzięki.
º Słowo wstępne – kapłan lub zelatorka: Nieraz czujemy się bezradni wobec choroby najbliższych. Myślimy: nie mogę wyleczyć, nie mogę pomóc. Św. Jan Paweł II podpowiada: „Ważne jest, żeby przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może nawet bardziej jeszcze niż uzdrowienia, potrzebuje on człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności”. Idźmy więc „w mocy Bożego Ducha” z posługą do tych, którzy cierpią.

Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:

– OGÓLNA: O wielkoduszne otoczenie opieką ofiar handlu ludźmi, przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Czas wielkich odkryć geograficznych to XV i XVI w. Europejskie mocarstwa dokonywały wówczas podbojów obcych terytoriów, przejmowały je oraz podporządkowywały sobie zamieszkującą tam ludność. To wtedy rozwinęły się niewolnictwo i handel ludźmi. Przerażające jest to, że także w XXI w. – kiedy nasza cywilizacja w tak znacznym stopniu się rozwinęła – handel ludźmi, którego celem jest często przymusowa prostytucja, trwa nadal, i to w krajach bogatych. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć doświadczają często chorób psychicznych, a także popadają w różne formy uzależnień.
Prosimy o to, aby nie brakowało tych, którzy wspaniałomyślnie i z otwartym sercem przyjmą te osoby i otoczą je troską.
Modlimy się również w naszych intencjach (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.): ………..
Intencja modlitewna na miesiąc luty 2019 r.
Królowo Różańca Świętego, Twojej opiece powierzamy kapłanów, osoby konsekrowane i misjonarzy, prosząc o siły i moc Bożego Ducha dla nich i o to, aby dzięki pełnionej posłudze byli świadkami dla wiernych, szczególnie tych, którzy są oddaleni od Kościoła. Tobie Matko polecamy błaganie o wzajemną miłość w naszej Ojczyźnie i o pokój dla Republiki Środkowej Afryki i dla mieszkańców Rafaii, gdzie posługuje o. Hieronim. Łączymy się w modlitwie z intencją papieską prosząc o wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.
Różaniec: Rozważamy czwartą tajemnicę radosną – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
„Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 29-32).
Misja spełniona. Symeon trzymający na swoich starych rękach Zbawiciela świata wielbi Boga za wypełnienie obietnicy. Pomóż mi, Jezu, abym pod koniec swojego życia, tak jak Symeon, dziękował Ci za to, że pozwoliłeś mi jak najpiękniej wykonać zadanie, które mi powierzyłeś.

– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja (prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca”, s. 14-15. Konferencję kończą propozycje zadań na luty ).

ZADANIA NA LUTY:
1. Każdego dnia, na zakończenie modlitwy różańcowej, uwielbię Boga za Jego bezwarunkową miłość.
2. Uświadomię sobie, jaki dar otrzymałem od Boga w ostatnim czasie i opowiem o tej łasce bliskiej mi osobie.

Z życia Kościoła:
– 2 lutego – w Dzień Życia Konsekrowanego dziękujemy za siostry i braci zakonnych. Prośmy, aby nigdy nie zabrakło ich w Kościele, ponieważ są bardzo potrzebni współczesnemu światu.
– 11 lutego – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Chorzy są skarbem Kościoła, kiedy ofiarowują Bogu swoje cierpienia. Powierzajmy w modlitwie wszystkich chorych, a także tych, którzy się nimi opiekują.

Z życia parafii:
– W święto Ofiarowania Pańskiego kapłan święci w kościele gromnice. Poświęcona gromnica powinna znajdować się w każdym katolickim domu. Zapalajmy ją nie tylko w czasie burzy czy innej nawałnicy, lecz także kiedy kapłan przychodzi do chorego z Wiatykiem. Włóżmy ją też w zastygające ręce umierającego członka rodziny.
– Dzień chorych to w parafiach okazja do zorganizowania nabożeństwa, w czasie którego udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Pomóżmy w tym dniu chorym dotrzeć do świątyni. Jest to także dla nas sposobność do przyjęcia z wiarą tego sakramentu i doświadczenia jego uzdrawiającej mocy.
– Odwiedzić chorych z naszej róży i razem z nimi pomodlić się na różańcu – to nie tylko okazja, lecz także zadanie apostolskie.

Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– To już 800. numer „Różaniec”. Dziękujemy Bogu za to działo zapoczątkowane przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Cieszymy się, że czasopismo to dociera do tak wielu czytelników i stanowi materiał formacyjny dla członków Żywego Różańca. Ale bądźmy też apostołami miesięcznika „Różaniec” – nasze świadectwo będzie o wiele mocniejsze niż jakakolwiek reklama.
– Hasło pierwszego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej to „Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”. Trwajmy na nowennie.

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie mam każdego dnia wypraszać u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
Obdarz wszystkie Twoje swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża chwałę Boga
I przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
I wiecznego szczęścia w niebie. Amen
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą grupą parafialną ŻR : pod
„Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.
Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!