GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą do Matki Bożej Różańcowej, „Błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem” pamiętając o słowach Księdza Proboszcza Zygmunta z homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek 2012 roku: „Nie ustawajcie w modlitwie  i niech wasza modlitwa będzie przede wszystkim różańcowa”, o którą to również prosił goszczący w kwietniu 2015 roku w naszej Parafii, Arcybiskup Wiktor Skworc.

LUTY 2018 ROK

MATKA BOŻA W LOURDES
160 lat temu Matka Boża zstąpiła na francuską ziemię i objawiła się prostej dziewczynie, Bernadetcie Soubirous. Matka Boża objawiła się Bernadetcie 18 razy po raz pierwszy 11 lutego 1858 r. Dziewczyna wraz z koleżankami szukała drewna na opał. W pewnej chwili w grocie ujrzała światłość, z której wyłoniła się delikatna kobieca postać. (…) Postać uśmiechnęła się i zachęciła dziewczynkę, by się do Niej zbliżyła. Bernadetta podeszła, wzięła w ręce swój różaniec i uklękła. Pani także wzięła do rąk różaniec, który miała przewieszony przez prawe ramię. Dziewczynka modliła się, a pani przesuwała paciorki różańca w palcach. Potem znikła. (…) 25 marca 1858 r., w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, postać złożyła ręce na piersi, wzniosła oczy ku niebu i powiedziała: „Jestem Niepokalane poczęcie”. Maryja poleciła modlitwę o nawrócenie grzeszników, pokutę; wskazała źródło, z którego woda uzdrawia do dzisiaj. (…) Do Lourdes pielgrzymuje co roku kilka milionów ludzi z ponad stu krajów świata. …
14 sierpnia 1983r. z pielgrzymką do Lourdes przybył Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież modlił się w grocie massabielskiej oraz napił się wody ze źródła. Omówił różaniec, a po zmroku uczestniczył w procesji maryjnej z pochodniami. W grocie zgromadziło się około 2 tys. osób chorych na wózkach lub noszach. „Cierpienie świadome, przyjęte z wiarą i ofiarowane czyni nas współpracownikami Chrystusa” – nauczał wówczas. Papież pielgrzym powiedział także: „Wydaje mi się, że w Lourdes jest obecna szczególna łaska. Posłanie jest proste i jasne, ale podstawowe. Zostało przekazane w sposób szczególnie silny, czysty i przejrzysty przez kilkunastoletnią dziewczynkę o duszy jasnej i odważnej. Znaki są proste: wiatr, który przywodzi na myśl Ducha Świętego w dniu Zesłania, woda oczyszczająca i dająca życie, światło, znak krzyża, modlitwa różańcowa. O początku chrześcijanie wezwani są, by przybywali tu tłumnie, całym Kościołem”.
Bernadetta Soubirous (1844-1879) przyszła na świat w rodzinie Franciszka Soubirous i Luizy z domu Casterot. Od najmłodszych lat musiała pomagać rodzicom, m.in. opiekując się młodszym rodzeństwem. W 1857r., ponieważ Franciszek i Luiza nie byli w stanie wykarmić wszystkich dzieci, Bernadetta została wysłana do pobliskiej wioski, aby pomagała paść owce. Dziewczynka wróciła do rodziny z początkiem 1858r. rozpoczęła przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej oraz naukę w bezpłatnej szkole podstawowej.
W 1866r. Bernadetta wstąpiła do zakonu sióstr miłosierdzia w Nevers i pozostała tam aż do swojej śmierci. W nowicjacie przyjęła imię Maria. W 1867r. s. Maria Bernadetta złożyła śluby zakonne, szybko zdobyła kwalifikacje pielęgniarki i opiekowała się chorymi.
Zmarła 16 kwietnia 1879r. Miała zaledwie 35 lat. Jej ostatnie słowa brzmiały: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mnie, biedną grzesznicę!”. Ciało Bernadetty, które znajduje się w szklanym sarkofagu, nie uległo rozkładowi i do dziś zachowuje świeżość i piękno. W 1925r. papież Pius XI Bernadettę Soubirous ogłosił błogosławioną, a w 1933r. zaliczył ją w poczet świętych.

KONSPEKT – spotkania Żywego Różańca – LUTY 2018 R.
Pieśń: Po górach, dolinach …
Podczas udzielania sakramentu chorych kapłan modli się: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego”. To wsparcie darami Ducha Świętego jest ważne, aby chory mógł przyjąć cierpienie i właściwie odczytać jego sens. Przyzywajmy więc mocy i światła Ducha Świętego dla wszystkich chorych na duszy i ciele.
Modlimy się w papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy:

  • Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Słowo „korupcja” pochodzi od łacińskiego corruptio” – zepsucie. Jak zepsute i zniszczone sumienia muszą mieć ludzie wykształceni, znani, skoro nadużywają swoich stanowisk – piastując władzę materialną, duchową czy polityczną, szukając własnych korzyści, a nie dobra pracownika, obywatela, wiernego… Poziom korupcji może być bardzo różny: od drobnych przypadków wykorzystania wpływu, przez faworyzowanie w celu uzyskiwania przysług, do kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucane zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości. Wobec rozmiaru korupcji często jesteśmy bezradni. Bierzmy więc ufnie do ręki różaniec – potężną beoń przeciw szatanowi, który jest ojcem kłamstwa, a więc i korupcji. Otoczmy modlitwą polityków, ludzi biznesu, duchownych – aby nigdy nie pozwolili, żeby w ich sercu zwyciężyło zło korupcji.
Modlimy się również w naszych intencjach (zachęcić do podania swoich osobistych intencji, np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.):…

INTENCJA MODLITEWNA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA STYCZEŃ 2018 ROK: Przez Niepokalane Serce Najświętszej Marii Panny wypraszajmy Dary Ducha Świętego, abyśmy wzrastali w wierze i stawali się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy chorują i źle się mają, ich krzyż cierpień ubogaca świat i są siłą Kościoła Świętego.Błogosławiony różaniec Maryi łączy nas w Intencjach Papieskich.
Aby ci, którzy mają władzę ekonomiczną, polityczną i duchową, nie ulegli pokusie korupcji.

Różaniec : Rozważmy piątą tajemnice radosną – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
„A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił : «Teraz , o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela»” (Łk2, 25-32).
Jak wielki dar otrzymał starzec Symeon, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego: mógł na własne oczy zobaczyć Mesjasza. Jeżeli w naszym życiu pozwolimy prowadzić się Duchowi Świętemu, ujrzymy wielkie rzeczy, które Bóg w nas będzie działał. „Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas ogień swojej miłości”.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu …
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za naszych chorych członków – Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
– za zmarłych członków grupy różańcowej……..(wymienić) – Wieczny odpoczynek…

Zadania na luty:
1. Poproszę rano o światło Ducha Świętego na codzienne decyzje.
2. Postaram się bezinteresownie uczynić uczynek miłosierdzia.

Z życia Kościoła:
– Obchodzimy 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego to piękna okazja do wielkiej modlitwy o nowe, święte powołania zakonne i misyjne. One są potrzebne współczesnemu światu.
– 11 lutego to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 160 lat temu Matka Boża objawiła się Bernadetcie Soubirous. Z woli św. Jana Pawła II ten właśnie dzień obchodzony jest jako Światowy Dzień Chorego. Chorzy są skarbem Kościoła, bo oni ofiarują Bogu swoje cierpienia. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich chorych i tych, którzy opiekują się chorymi.

Z życia parafii:
– W święto Ofiarowania Pańskiego kapłan w kościele poświęca gromnice. W każdym katolickim domu powinna znajdować się poświęcona gromnica. Zapalajmy ją nie tylko w czasie burzy czy innej nawałnicy, ale też kiedy kapłan przychodzi do chorego z Wiatykiem, a także włóżmy ją w zastygające ręce umierającego człowieka.
– dzień chorego w parafiach to okazja do zorganizowania nabożeństwa, w czasie którego udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. To również wspaniała okazja, by odwiedzić chorych z naszej róży i razem z nimi pomodlić się na różańcu.
– Warto też pomyśleć, jak promować w naszej parafii Żywy Różaniec czy nasz miesięcznik „Różaniec”.
Z życia stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– 22 lutego planowana jest XII Konferencja Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca. Otoczmy ich naszą modlitwą i ofiarą.
– 2 lutego jest Dniem Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich powołanych na wyłączną służbę Bogu.
– 12 maja – X Pielgrzymka Czytelników „Różańca” i Członków Rodziny Loretańskiej do Loretto, pod hasłem „MARYJA OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”.
– 1 – 2 czerwca – VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, pod hasłem „Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno moja”.
– 25 czerwca – 1 lipca – pielgrzymka po włoskich szlakach maryjnych (więcej informacji na stronie 15)

Modlitwa św. Edyty Stein za naszych braci cierpiących:
Pobłogosław, Panie, cierpiących, złamanych na duchu, pobłogosław ciężką samotność ludzi i brak spoczynku, i to cierpienie, o którym nie mówi się nikomu.
Pobłogosław nędzę i niedolę ludzi, którzy teraz właśnie umierają. Daj im, mój Boże dobry koniec życia. Pobłogosław także serca pełne goryczy.
Daj ulgę cierpiącym, naucz zapomnienia i zgody tych, których Ty pozbawiłeś tego, co im było najdroższe. Nie pozostawiaj nikomu całej ziemi w smutku i goryczy. Niech gdzieś zabłyśnie promyk nadziei, radości ….
Pobłogosław, Panie, tych, którzy są w radości, i miej ich w swojej pieczy. Mnie nigdy, aż do tego dnia, aż do teraz, nie wyzwoliłeś od smutku. Ciąży mi on niekiedy bardzo. Ale wciąż dajesz mi siłę i mogę go z Tobą dźwigać. Dzięki Ci, Panie!

„Z Tobą Maryjo, dla Ciebie Jezu!”

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pragnących dołączyć do naszej grupy parafialnej : pod „Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”

Spotkania formacyjne Żywego Różańca na Zadolu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi o godzinie 8.00 w salce pod Kościołem.

Poznaj niezwykłą siłę modlitwy różańcowej!

„Odmawiać Różaniec to znaczy
udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej,
Matki i apostołki Chrystusa,
jak żyć całkowicie
Z wymaganiami wiary chrześcijańskie”

/ Jan Paweł II /

«CZEŚĆ MARYI – CZEŚĆ I CHWAŁA»