GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

Różańcowa szkoła doskonałości chrześcijańskiej

W potocznym rozumieniu tajemnica to coś ukrytego, niejawnego, o czym wie garstka ludzi i skrzętnie ukrywa znane sobie informacje.
Tajemnice różańcowe to jednak coś zupełnie innego.
Nazywamy je w ten sposób, bo dotyczą spraw najświętszych – życia i działalności Chrystusa, który jest Bogiem i Człowiekiem. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że nasze mówienie o Bogu musi być przepełnione świadomością ułomności naszych słów. W teologii prawosławnej dominuje model apofatyczny – uważa się, że lepiej mówić, jaki Bóg nie jest, niż jaki jest, ponieważ człowiek nie może ogarnąć Jego wielkości swoim małym i ułomnym rozumem. Kategorie takie jak wieczność, nieskończoność, doskonałość nie są pojmowane przez nas, którzy tych argumentów nie posiadamy w wymiarze doczesnym, a w wiecznym możemy w nich uczestniczyć jedynie w Bogu.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort podkreśla, że tajemnice różańcowe winny być dla pobożnych chrześcijan regułą i przykładem, sposobem życia, pochodniami, które rozświetlają drogę, błyszczącymi lustrami, piecami, w których wypala się wszelkie wady. Piękno tych porównań świetnie obrazuje wartość tej kontemplacyjnej modlitwy. Wyobraźmy sobie spacer po lesie nocą bez jakiegokolwiek źródła światła. Pomyślmy o lęku, który by nam wówczas towarzyszył: każdy szelest przyśpieszałby bicie serca, oczy byłyby zmęczone wypatrywaniem końca tej nieznośnej drogi, wyobraźnia podpowiadałaby nam jakieś straszliwe scenariusze. Podobnie jest z ludźmi pozbawionymi światła wiary i pochodni kontemplacji – idą po omacku przez życie, trwając w niepewności i lęku.
Do Alana de Rupe Maryja powiedziała o Różańcu: „Jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi przyjemna: odmawianie sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienia anielskiego . Jednak (…) o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia i męki, i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy”. Dla św. Ludwika Różaniec bez rozważań jest jak ciało bez duszy, bo to właśnie rozmyślanie odróżnia Różaniec od innych modlitw. Opisując dalej tajemnice różańcowe, rozważając je wszystkie po kolei, pisze o nich w ten sposób: „To jest piętnaście (obecnie dwadzieścia) wonnych kwiatów Mistycznej Róży; na nich lubią się zatrzymywać pszczoły mądre, dusze pobożne, aby zebrać z nich przedziwny nektar i zrobić z niego miód solidnej pobożności”.
Odkrywajmy tajemnice różańcowe, gdyż są one sprawdzoną i skuteczną szkołą doskonałości chrześcijańskiej.
Ks. Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca


KSZTAŁTOWANIE SUMIENIA

Powszechnie wiemy, że sumienie to wewnętrzny głos Boga, który mówi nam, co jest dobre, a co złe. W sercu każdego człowieka Pan Bóg jako nasz stwórca ustawił wagę, przy pomocy której możemy z dużą precyzją określić wartość każdego własnego czynu i z pewną dokładnością podać też wartość czynu drugiego człowieka. Tę wewnętrzną wagę nazywamy sumieniem. Ludzie są różni. Jedni mają sumienie bardzo wrażliwe, delikatne i czułe, a inni zupełnie toporne, bezlitosne. Jedni właściwie reagują na dobro i zło, inni jak uszkodzona popsuta waga. Drastycznym przykładem tego jest każda wojna – obecnie ta trwająca na Ukrainie – gdzie jeden człowiek bez sumienia niszczy drugiego.
Chrześcijanin to człowiek, który troszczy się o dobre i czułe sumienie, bo to wielki skarb. W chwilach wątpliwości znakiem troski o dobre sumienie jest szukanie mądrej rady. W żadnym wypadku nie wolno doprowadzić do przekroczenia punktu krytycznego, gdyż byłby to początek tragedii.
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym uczy nas, że „w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unika. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo (…) Sumienie jest najtańszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” Właśnie przez sąd swego sumienia człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Bożego: „Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa; upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzieję (…) Jest zwiastunem Tego, który tak w świecie natury, jak łaski mówi do nas przez zasłonę, poucza nas i nimi kieruje. Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa”. (J.H. Newman). Dla nas Kudzi jest bardzo ważne, by każdy wszedł w siebie i usłyszał głos swojego sumienia, a potem mógł za nim pójść. Tym, co nam w tym pomaga, jest między innymi modlitwa różańcowa. Dzięki niej poznajemy wolę Bożą. Niech Najświętsza Maryja Panna, która stała się najpiękniejszym Sanktuarium Boga przez posłuszeństwo Jego woli i rozważanie Jego tajemnic zbawienia w swoim życiu, pomoże nam właściwie kształtować nasze sumienia, byśmy zawsze wybierali dobro i odrzucali zło. Niech rozważanie tajemnic różańcowych razem z Maryją czyni nas naczyniem duchowym, w które Pan Bóg składa swoje dary.

Ks. Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca

RÓŻANIEC
KONSPEKT spotkania Żywego Różańca
Lipiec i sierpień 2022 ROK

Modlimy się w Intencji Światowej Sieci Modlitwy Papieża w lipcu:
Za osoby starsze. Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Módlmy się również w naszych intencjach:

Intencja modlitewna na miesiąc lipiec 2022 r.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej módlmy się o dobre, szczęśliwe i bezpieczne wakacje w łączności z Bogiem. Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży o owocne przeżycie rekolekcji w czasie wakacyjnym.
*Różaniec: Rozważmy trzecią tajemnicę światła – Głoszenie królestwa Bożego.
Jezus naucza „z mocą”. Szczególnie kiedy chodzi o grzech i o tych najsłabszych – „małych”, potrafi mocno i dosadnie powiedzieć, jakie będą konsekwencje popełnionego zła. Uważajmy więc na to co mówimy i robimy.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja: w miesięczniku Różaniec str. 42-43 „Modlitwa i uczynki”.

Punkty do refleksji:
Czy kiedy modlę się na różańcu, widzę siebie w szkole Maryi – szkole miłości?
Czy modlitwa różańcowa rodzi we mnie pragnienie dzielenia się z innymi, składania ofiary dla potrzebujących?
Z życia Kościoła:
– W lipcu odmawiamy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa. Ta Krew obmywa nas z grzechu.
– 16 lipca wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel. Przyjmijmy szkaplerz Maryi i nośmy go z wiarą, a doświadczymy Jej szczególnej opieki.
– 25 lipca – przypada wspomnienie św. Krzysztofa. Wypraszajmy w tym dniu laski bezpiecznych podróży i szczęśliwych powrotów dla podróżujących.
Przypomnijmy naszym dzieciom i wnukom, że nie ma wakacji od Pana Boga. W każdą niedzielę podczas Eucharystii czeka na nas Jezus, aby nas posilić swoim słowem i nakarmić swoim Ciałem.
– Z życia parafii:
– Może w czasie urlopowym zauważymy mniej inicjatyw w parafii, ale przecież każdego dnia jest sprawowana Eucharystia. Niech codzienne w niej uczestnictwo umacnia nas w drodze do nieba.
Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– Na Jasnej Górze rozpoczęliśmy piąty rok Wielkiej Nowenny Różańcowej przed 200 – leciem powstania Żywego Różańca . Przeżywamy go pod hasłem: „ŻYWY RÓŻANIEC wsparciem dzieła misyjnego”. Może warto jeszcze bardziej rozpowszechnić w naszych wspólnotach inicjatywę Żywego Różańca dla Misji.

Modlimy się w Intencji Światowej Sieci Modlitwy Papieża w sierpniu:
Za małych i średnich przedsiębiorców: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Módlmy się również w naszych intencjach:

Intencja modlitewna na miesiąc sierpień 2022 r.
Przez wstawiennictwo bł. Pauliny Jaricot módlmy się o nowe osoby pragnące przez modlitwę różańcową medytować życie Jezusa i Maryi, które docenią – siłę i moc Różańca Świętego.
Królowej Różańca Świętego polecamy całą naszą parafię, abyśmy podążali w czasie wakacji drogą Boga, odnajdujmy Jezusa – źródło miłości, odnawiajmy na nowo życie Kościoła.
*Różaniec: Rozważmy czwartą tajemnicę chwalebną – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Razem z Maryją, którą Jezus z duszą i ciałem wziął do nieba, pragnę wysławiać Boga za „wielkie rzeczy”, które uczynił też w moim życiu. Każdy dzień pragnę rozpoczynać od dziękczynienia za życie, za zdrowie, za siły do codziennych obowiązków, za tyle łask.
Ilekroć uwielbiam Boga, tylekroć jak Maryja dostrzegam Jego obecność. Dzięki Niej łatwiej mi kroczyć drogą do nieba, gdzie czeka na mnie Jezus i Maryja, Wniebowzięta Królowa.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, O mój Jezu…
– Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
– Za zmarłych członków kółka różańcowego ……….. (wymienić) – Wieczny odpoczynek…
Konferencja: w miesięczniku Różaniec str. 34 – 35 „Przypatrzcie się kwiatom”.
Z życia Kościoła:
– W sierpniu cała Polska w pieszych pielgrzymkach podąża do tronu Jasnogórskiej Matki.
Każdy z nas może stać się duchowym pielgrzymem i ofiarować swoje troski i cierpienia jako trud wędrówki na Jasną Górę.
– Podejmijmy abstynencję od alkoholu, ofiarując ją za tych, którzy są uzależnieni. Odważnie upominajmy w sklepach tych , którzy sprzedają alkohol dzieciom i młodzieży.
Z życia parafii:
– 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya – patrona kapłanów. Módlmy się o świętość dla naszych kapłanów. Oni tego bardzo potrzebują.
– Wszyscy korzystamy z pracy rolników, którzy trudzą się przy żniwach. Prosimy Pana Boga o dobrą pogodę i błogosławieństwo w ich ciężkiej pracy.
– 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej – przyniesiemy do kościoła naręcza kwiatów i ziół do poświęcenia.
– 22 sierpnia – w poniedziałek o godzinie 18.00 zapraszamy członków ŻR a szczególnie członków Róży trzeciej, aby w święto swojej Patronki odpowiedzieli i uczestniczyli w sprawowanej Mszy św. w intencji ich, i ich rodzin oraz za tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do nieba i cieszą się radością życia niebiańskiego.

PAMIĘTAJMY – RÓŻANIEC POCHODZI Z NIEBA I DO NIEBA PROWADZI

„Błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem;
Więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię nie porzucimy.
Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim słowem naszych warg będzie twoje słodkie imię, o Królowo Różańca, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników,
O Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze na ziemi i w niebie.”

Serdecznie zapraszamy do Maryjnej szkoły różańcowej naszej Pani Zadolańskiej.
Wspólnota Parafialna Żywego Różańca