GRUPA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

Różańcowa szkoła doskonałości chrześcijańskiej

W potocznym rozumieniu tajemnica to coś ukrytego, niejawnego, o czym wie garstka ludzi i skrzętnie ukrywa znane sobie informacje.
Tajemnice różańcowe to jednak coś zupełnie innego.
Nazywamy je w ten sposób, bo dotyczą spraw najświętszych – życia i działalności Chrystusa, który jest Bogiem i Człowiekiem. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że nasze mówienie o Bogu musi być przepełnione świadomością ułomności naszych słów. W teologii prawosławnej dominuje model apofatyczny – uważa się, że lepiej mówić, jaki Bóg nie jest, niż jaki jest, ponieważ człowiek nie może ogarnąć Jego wielkości swoim małym i ułomnym rozumem. Kategorie takie jak wieczność, nieskończoność, doskonałość nie są pojmowane przez nas, którzy tych argumentów nie posiadamy w wymiarze doczesnym, a w wiecznym możemy w nich uczestniczyć jedynie w Bogu.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort podkreśla, że tajemnice różańcowe winny być dla pobożnych chrześcijan regułą i przykładem, sposobem życia, pochodniami, które rozświetlają drogę, błyszczącymi lustrami, piecami, w których wypala się wszelkie wady. Piękno tych porównań świetnie obrazuje wartość tej kontemplacyjnej modlitwy. Wyobraźmy sobie spacer po lesie nocą bez jakiegokolwiek źródła światła. Pomyślmy o lęku, który by nam wówczas towarzyszył: każdy szelest przyśpieszałby bicie serca, oczy byłyby zmęczone wypatrywaniem końca tej nieznośnej drogi, wyobraźnia podpowiadałaby nam jakieś straszliwe scenariusze. Podobnie jest z ludźmi pozbawionymi światła wiary i pochodni kontemplacji – idą po omacku przez życie, trwając w niepewności i lęku.
Do Alana de Rupe Maryja powiedziała o Różańcu: „Jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi przyjemna: odmawianie sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienia anielskiego . Jednak (…) o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia i męki, i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy”. Dla św. Ludwika Różaniec bez rozważań jest jak ciało bez duszy, bo to właśnie rozmyślanie odróżnia Różaniec od innych modlitw. Opisując dalej tajemnice różańcowe, rozważając je wszystkie po kolei, pisze o nich w ten sposób: „To jest piętnaście (obecnie dwadzieścia) wonnych kwiatów Mistycznej Róży; na nich lubią się zatrzymywać pszczoły mądre, dusze pobożne, aby zebrać z nich przedziwny nektar i zrobić z niego miód solidnej pobożności”.
Odkrywajmy tajemnice różańcowe, gdyż są one sprawdzoną i skuteczną szkołą doskonałości chrześcijańskiej.
Ks. Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca


LISTOPAD 2022 ROK
5 ROK WIELKIEJ NOWENNY RÓŻAŃCOWEJ
Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego

Modlitwa serca.
Istnieje przekonanie, że aby się dobrze modlić, trzeba przed Bogiem wypowiedzieć wszystkie swoje prośby. Jednak modlitwa to nie tylko mówienie do Boga, to także, a może przede wszystkim, słuchanie Go i uczenie się Jego woli. Stąd, aby dobrze się modlić, konieczna jest wielka uwaga, ponieważ Bóg bardziej niż głosu warg słucha ludzkiego serca. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim dziele pt. „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny mówi: „Prosić Boga wśród roztargnień dobrowolnych jest wielkim brakiem szacunku, który nie tylko czyni różaniec bezowocnym, lecz także wypełnia nas grzechami. Jak można prosić Boga, aby nas wysłuchał, jeżeli my z samym samych siebie nie słuchamy. Jeśli podczas gdy prosimy ten Wspaniały Majestat, który patrzy na ziemię i sprawia, że ona drży, zabawiamy się w gonitwę motylka, tak to odwracamy błogosławieństwo tego wielkiego Pana od nas samych i przeobrażamy je w klątwę, która wyrażona jest przeciw temu, kto spełnia niedbale dzieło Boga”. Prorok Jeremiasz mówi: „Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale!” (Jr 48, 10).
Z pewnością nikt z nas, odmawiając różaniec czy inne modlitwy, nie jest wolny od rozproszeń. Co więcej, trudno jest mówić Zdrowaś Maryjo tak, żeby sprawy doczesne nie zwróciły choć trochę naszej uwagi. Znając naszą kondycję i wielkość rozproszeń, które nas bombardują, powinniśmy użyć wszelkiego rodzaju środków, aby skupić się i zapanować nad swoją wyobraźnią.
Modląc się, mamy nasze serce skierować ku Bogu i stanąć w obecności Pana, wierząc, że On i Jego Najświętsza Matka patrzą na nas. Pewnie też i nasz dobry Anioł Stróż, który stoi po naszej prawej stronie, zbiera nasze Zdrowaś Maryjo niby róże, jeśli są odmówione w taki sposób, że przynoszą chwałę Jezusowi i Matce Bożej. Musimy też pamiętać, że po naszej lewej stronie krąży szatan, aby pożreć naszą modlitwę i zaznaczyć ją – jeśli jest odmawiana bez uwagi i pobożności – w swojej księdze śmierci.
Nade wszystko trzeba pamiętać, aby rozważając poszczególne tajemnice różańcowe, kontemplując treści w nich zawarte, przedstawiać sobie w wyobraźni Pana naszego i Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy, którą czcimy. Owocność bowiem naszej modlitwy, obok czystości naszej duszy, zależy od skupienia i uwagi, i jaką kierujemy ku Bogu i Najświętszej Maryi Pannie.
Ks. dr Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca

Modlimy się w intencji Światowej Sieci Modlitwy Papieża:
Za cierpiące dzieci. Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach , ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.
Widząc zdjęcia dzieci, dla których domem jest ulica w dzielnicy nędzy czy gruzy zbombardowanego miasta, możemy się zastanawiać, co teraz jest im bardziej potrzebne. Pierwszą myślą jest ta, że są głodne, nie mają się w co ubrać, są brudne, bo nie mają podstawowych warunków, by zadbać o higienę.
A Ojciec Święty w listopadowej intencji wskazuje na coś więcej, czego one potrzebują, co może dać im szansę na życie w lepszym świecie: to dostęp do nauki. Tak wiele dzieci nie umie pisać i czytać, a tym samym są skazane na biedę i dorastanie tam, gdzie nikt się nimi nie zajmuje. Módlmy się, aby znalazły prawdziwy dom, rodzinę, kogoś, kto je otoczy miłością i choć trochę ulży ich doli.

INTENCJA GRUPY ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LISTOPAD 2022r
Przez wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego modlimy się za całą naszą wspólnotę parafialną , aby była Bogiem silna i żyła słowem Bożym.
Modlimy się za zmarłych członków Róż ŻR, za zmarłego ks. Zygmunta, za zmarłych parafian oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, aby mogli dostąpić radości życia wiecznego. Modlimy się o naszą otwartość na ubogich, samotnych, chorych i cierpiących, aby otrzymali potrzebną pomoc, wsparcie i pociechę.

KONFERENCJA „RÓŻANIEC” str.38 – 39. Z inspiracji miłością
Większość z nas wychowywała się wśród chrześcijan . Być może z tego powodu wydaje się nam, że wiedza o Jezusie Chrystusie jest powszechna
na całym świecie. Czy słusznie?
Ks. dr Łukasz Wiśniewski MIC

Punkty do refleksji:
1. Jak często modle się za misjonarzy i misjonarki, którzy swoim życiem głoszą Dobrą Nowinę o Chrystusie?
2. Jaki projekt misyjny udało mi się w ostatnim czasie wesprzeć modlitwą lub ofiarą?

Z życia Kościoła:
– Wszystkich Świętych to dzień radości z niezliczonej rzeszy zbawionych. Wśród nich są nasi święci patroni, nasi rodzice i krewni, sąsiedzi, znajomi. Oni są dla nas wzorem, jak na co dzień zdobywać świętość. Stając przy ich grobach, podziękujmy Bogu za ich życie i każde dobro.
– Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) to okazja do modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. One potrzebują naszego wstawiennictwa, aby czas oczyszczenia jak najszybciej się dla nich skończył i mogły cieszyć się radością nieba.
– od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny i ofiarować go za naszych zmarłych. Wystarczy nawiedzić cmentarz, być w stanie łaski uświęcającej, ofiarować Komunię Świętą za zmarłych i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
– 11 listopada dziękujemy za niepodległą Polskę i modlimy się o to, byśmy mogli w niej żyć w pokoju i zgodzie.

Z życia parafii:
Zelatorki wspólnoty ŻR wypisują „WYPOMINKI” : Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych śp: ….wymienić członków danych róż.
Zamówmy Msze Święte w ich intencji i nawiedźmy ich groby na cmentarzu.
– Zatroszczmy się o porządek na grobach kapłanów, także na starych, zabytkowych, żołnierskich grobach, o które już nikt nie dba.
– Nie zapominajmy o modlitwie za dusze w czyśćcu cierpiące.
Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– Trwa piąty rok Wielkiej Nowenny Różańcowej: „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego.
– Pamiętajmy, że inicjatywa Żywy Różaniec dla Misji cały czas trwa i się rozwija. Dzięki drobnym ofiarom przekazywanym przez róże ŻR z różnych diecezji powstają nowe kaplice i kościoły na misjach.
– Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy różańcowej w naszej parafialnej grupie „Żywego Różańca” – „Przez Maryję do Jezusa”.
– Chęć swojej decyzji włączenie się pod „Sztandar Maryi, Królowej Różańca Świętego”, i do grupy ŻR można zgłosić u naszych parafialnych duszpasterzy. Już dzisiaj Matka Boża zaprasza każdego pod płaszcz swej opieki.
„ Gdy bowiem szczerze modlimy się do Boga, coraz wyraźniej dostrzegamy naszych bliźnich, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy” bł. Paulina Jaricot

Cześć Maryi – Cześć i Chwała!