FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Spotkania w II wtorek miesiąca po Mszy wieczornej.

RYS HISTORYCZNY

Papież Innocenty III w 1209 r. zezwolił św. Franciszkowi głosić kazania a ich owocem było nawracanie wielu ludzi, zwłaszcza ubogich z Asyżu i Greccio. W 1221 r. św. Franciszek głosił kazania w Umbrii, po których znaczna część słuchaczy prosiła o wskazania, co mają czynić. Chcieli wzbogacić życie duchowe, ale z powodu obowiązków nie mogli wstąpić do zakonu braci mniejszych. Święty Franciszek nakazał im wrócić do dotychczasowych zajęć, obiecując, że wskaże im drogę postępowania i życia zgodnego z ideałami Ewangelii. Dla tych ludzi św. Franciszek ułożył List do wszystkich wiernych, który uważa się za franciszkańską protoregułę zakonu dla osób świeckich. Regułę tę m.in. przyjęli małżonkowie Luchezjusz i Bonadonna – pierwsi członkowie III Zakonu, przyjęci osobiście przez św. Franciszka.

Rok 1221 uznaje się za datę powstania III Zakonu św. Franciszka. Początkowo wspólnoty nosiły miano Braci i Sióstr od Pokuty, a następnie Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Bezpośrednią przyczyną powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, był zatem wielki zapał religijny, jaki wywołały nauki i kazania św. Franciszka oraz jego nadzwyczajna osobowość. W duchowości franciszkańskiej III Zakonu wzrosły wspaniałe postaci wielu świętych.
Na ziemiach polskich wspólnoty zakonu świeckich zaczęły powstawać po przybyciu franciszkanów do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w czasach stalinizmu III Zakon oficjalnie nie mógł istnieć, lecz dzięki modlitwie, tych którzy ocaleli, przy wsparciu i życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres. Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI 24 czerwca 1978 r. Reguły FZŚ. (Reguła FZŚ: Pobierz plik PDF)
Z terenu dzisiejszej Parafii Matki Bożej Różańcowej na Zadolu pochodziło wielu gorliwych i oddanych członków III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, działającego przy parafii św. Ludwika w pobliskich Panewnikach. To właśnie na Zadolu, pod troskliwym wejrzeniem Matki Bożej z Jezusem na ręku, dostojnie spoglądającej od wielu już lat z płaskorzeźby jednego z pobliskich budynków, dojrzewało i kształtowało się powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego Piotra Haśnika i Jerzego Skowrońskiego, którzy 24.06.2004 r. w uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, jako ojcowie franciszkanie OFM Sylwester i Roman, w rodzimej parafii na Zadolu, z wdzięcznością sprawowali Mszę Świętą z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa.

O NAS

wsp_franW jedną z październikowych niedziel (23.10.1993 r.) wywodzący się z Zadola franciszkanin, ojciec Sylwester Haśnik, wygłosił serię żarliwych kazań zachęcających do wstępowania w ślady św. Franciszka z Asyżu. Akces zgłosiło wówczas 12 osób. Po roku, z tej symbolicznej ilości, do franciszkańskiego nowicjatu przystąpiło 8 osób. Pod przewodnictwem brata Pawła Haśnika, z udziałem ojców franciszkanów z pobliskiej Bazyliki panewnickiej, na comiesięcznych spotkaniach, kilku wytrwałych członków nowo utworzonej wspólnoty poznawało Rytuał, Regułę i Konstytucję Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po upływie kolejnego roku 15 osób złożyło uroczyste ślubowanie, tzw. profesję, zobowiązując się do życia i postępowania w duchu prostoty, pokoryposłuszeństwa przykazaniom i wierności Ewangelii, zgodnie z regułą świętego Biedaczyny z Asyżu.
Zadolańska wspólnota franciszkańska oficjalne potwierdzenie swego istnienia uzyskała 22.01.1999 r. Potwierdzone to zostało powagą urzędu Ministra Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Św. Franciszka Braci Mniejszych w akcie erekcyjnym nadanym przez Prowincjała ojca Józefa Czurę z Panewnik.
Poprzez systematyczną modlitwę, udział w życiu parafii i dobry przykład pod troskliwym okiem Proboszcza księdza Zygmunta Klosego życie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich moderowali o. Sylwester Haśnik, o. Emil Pacławski, ks. dr Jacek Kempa, ks. Krzysztof Fulek. Obecnie opiekę nad rozwojem i formacją duchową wspólnoty franciszkańskiej sprawuje ks. Tomasz Bieras, który systematycznie, bardzo przystępnie w ciekawy sposób przybliża Ewangelię i zasady życia w duchu rad ewangelicznych.
Wielce zasłużonym i oddanym w krzewieniu duchowości franciszkańskiej na Zadolu jest założyciel i senior Wspólnoty FZŚ brat Paweł Haśnik, który pomimo zaawansowanego wieku i problemów zdrowotnych z wielkim poświęceniem w duchu franciszkańskiej pokory i posłuszeństwa, już trzykrotnie (z przerwami) pełnił obowiązki przełożonego wspólnoty, wspólnie z żoną Zofią, zyskując uznanie, szacunek i sympatię wielu osób, nawet spoza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Zgodnie z postanowieniami Konstytucji FZŚ zwoływana co trzy lata kapituła wspólnoty w dniu 13 listopada 2006 r. wybrała Radę Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Zadolu, która aktualnie działa w składzie: s. Magdalena Lipowicz – przełożona Wspólnoty FZŚ, s. Zdzisława Majewska – zastępca przełożonej, s. Adelajda Gruchlik – sekretarz, s. Barbara Kuna – skarbnik, br. Jan Srokowski – mistrz formacji. Przełożony Rady Regionalnej FZŚ w Katowicach, brat Edward Noras zatwierdził wyniki wyborów, życząc wielu łask Bożych w pełnieniu służebnej roli wobec członków i sympatyków Wspólnoty oraz wobec naszej Parafii.

SPOTKANIA WSPÓLNOTOWE FZŚ

Realizując franciszkańskie wezwanie POKÓJ i DOBRO, spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Parafii Matki Bożej Różańcowej na Zadolu odbywają się co miesiąc, w drugi wtorek miesiąca po mszy wieczornej w salce na parterze Kościoła obok Biblioteki Parafialnej.
Zasadniczą treść spotkań stanowią: wspólna modlitwa i śpiew, czytanie i rozważanie fragmentów Ewangelii oraz komentarze i konferencje na ważne tematy z życia Kościoła, pytania i rozmowy członków Wspólnoty. Nadzór i opiekę duchową nad rozwojem Wspólnoty sprawuje również asystent wyznaczony przez Ojców Franciszkanów, który na mocy Reguły uprawniony jest do przyjmowania ślubowań członków do kolejnych progów formacji franciszkańskiej, tj. do postulatu, nowicjatu i profesji.
franWspólnota gromadzi się wokół drewnianej figurki św. Franciszka.
W 10. rocznicę swego istnienia zadolańska Wspólnota wzbogaciła się o relikwie świętego Franciszka z Asyżu. Przy dźwiękach dzwonów oraz słowach pieśni Witaj Ojcze ukochany …, w asyście kapłanów, pocztów sztandarowych i wiernych 26 października 2003 roku relikwie św. Franciszka uroczyście wniesiono do kościoła. Świątobliwe szczątki założyciela zakonu z Asyżu zostały osadzone w drewnianym krzyżyku, stanowiącym część wspomnianej figury św. Franciszka.

Co roku w swoje święto patronalne, we wspomnienie śmierci Świętego Franciszka, tj. 4 października, w intencji Wspólnoty Franciszkańskiej na Zadolu sprawowana jest Msza Święta, będąca okazją do osobistego uczczenia Relikwii Świętego Franciszka z Asyżu.

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich pragnie ożywiać i ubogacać życie duchowe Parafii, pogłębiając religijność wiernych na Zadolu w duchowości Świętego Biedaczyny z Asyżu.

Franciszkański Zakon Świeckich to rodzina franciszkańska, której członkowie (tercjarze) nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją w środowisku cywilnym i zawodowym, wpływając na nie poprzez własne świadectwo i podziw dla wielkości Pana Boga.
Jeśli chcesz żyć piękniej, mądrzej i bardziej świadomie, jeżeli chcesz poznać Chrystusa i w praktyce wyznawać Jego Ewangelię – zaprasza Cię F Z Ś przy Parafii na Zadolu.