WSPÓLNOTA WIECZERNIK

Spotkania w I czwartki miesiąca po Mszy wieczornej.

Przed paroma laty Pan Teofil Szeja zainicjował powołanie w naszej Parafii Kręgu Przyjaciół Kapłanów „Betania”. Do Kręgu zapisało się ponad 75 osób. Nie mamy żadnych spotkań. Naszym celem jest codzienna modlitwa za kapłanów. Każdego dnia tygodnia w innej intencji. Oprócz tego zadeklarowaliśmy się, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca będziemy uczestniczyć w wieczornej Mszy świętej. W uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej, tzn. 2. lutego, każdego roku odbieramy świecę dla naszego kręgu „Betania”. Uważamy, że jest to zaszczytny cel modlić się za kapłanów, bo taka szczera modlitwa ich uświęca.

WIECZERNIK MODLITWY ZA KAPŁANÓW
przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach – Zadolu

 1. DLACZEGO TRZEBA SIĘ MODLIĆ „ZA KAPŁANÓW I O KAPŁANÓW”?

  Kapłanów swoich dał nam Bóg, By nas bronili z mocy złego, Aby z ciernistych wiedli dróg, Zbłąkane owce wprost do Niego. 

  Tę pieśń śpiewamy w naszej Parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca na rozpoczęcie Mszy św. sprawowanej w intencji kapłanów i o kapłanów, czyli o wciąż nowe powołania kapłańskie i zakonne. Jest chyba zrozumiałe, że naszą modlitwą obejmujemy także zakony żeńskie. A zatem: Dlaczego trzeba się za kapłanów modlić? Czy to nie oni właśnie są powołani, aby wciąż modlić się za nas? Można i tak rozumować. Ale takie rozumowanie jest tylko częściowo słuszne. Jest taka opowieść w Księdze Wyjścia o bitwie Izraelitów z Amalekitami: Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza [WJ 17, 11-13]. Wolno chyba powiedzieć: Jak długo kapłani wznoszą swoje ręce w modlitewnym geście, tak długo zło przed dobrem musi ustępować. Ale co będzie, gdy zabraknie owych wzniesionych rąk kapłańskich? Dlaczego trzeba się modlić w intencji kapłanów, bo modląc się, niejako na wzór Aarona i Chura podtrzymujemy mdlejące nieraz kapłańskie ręce. A bitwa dobra ze złem wciąż trwa.

  I dlatego powołaliśmy w naszej Parafii Wieczernik modlitwy za kapłanów.

 2. CZYM JEST WIECZERNIK MODLITWY ZA KAPŁANÓW? Wieczernik modlitwy za kapłanów jest nieformalną grupą osób wyrażających swoją życzliwość dla kapłanów Kościoła Powszechnego poprzez codzienne modlitewne westchnienie w ich intencji, przy czym każdego dnia tygodnia polecamy Panu Bogu inną grupę kapłanów i osób, które poświeciły się Bogu i postanowiły poprzez uroczyste śluby służyć Mu na różne sposoby.Codzienną modlitwę w intencji kapłanów, z podziałem na charakterystyczne grupy kapłanów w cyklu tygodniowym, zaproponował ks. Jerzy Ryss z Lublina. Od dłuższego czasu owe codzienne intencje są wywieszone w naszych gablotach parafialnych. Oto one:
 • Poniedziałek: Za kapłanów chorych.
 • Wtorek: Za tych, którzy odeszli od kapłaństwa.
 • Środa: Za kapłanów starszych, opuszczonych, samotnych, zaniedbanych, smutnych i przebywających w domach Starców.
 • Czwartek: Za kapłanów prześladowanych, bitych, zabijanych, na których rzucają oszczerstwa i różne plotki.
 • Piątek: Za kapłanów grzesznych, trwających w nałogach.
 • Sobota: Aby kapłani święcie sprawowali Mszę św.
 • Niedziela: Za kapłanów cierpiących ochotnie, aby wytrwali w wielkoduszności.

Warto zauważyć, że ks. Jerzy ograniczył intencje jedynie do tych grup kapłanów, którzy w pozytywnym lub negatywnym wizerunku odbiegają od normalności. Mamy więc kapłanów cierpiących, a nawet ginących w trakcie sprawowania służby kapłańskiej, ale także i tych, którzy nie przynoszą chluby stanowi kapłańskiemu. Brak natomiast w gronie osób duchownych, za których także – a może przede wszystkim – powinniśmy się modlić; tych zwyczajnych, zdrowych, ale zapracowanych: proboszczów, wikariuszy, katechetów i katechetki. Powinniśmy się także modlić za kandydatów do służby kapłańskiej, za zakonnice i zakonników nie będących kapłanami, a jednak poświęcających swoje życie Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Dlatego też korzystając z pomysłu ks. Jerzego, postanówmy objąć naszą troską modlitewną wszystkie osoby duchowe. W tym celu trzeba nieco zmodyfikować katalog intencji, podtrzymując jednocześnie zaproponowany przez ks. Ryssa układ tygodniowy.

TYGODNIOWY PLAN INTENCJI
WIECZERNIKA MODLITWY ZA KAPŁANÓW

NIEDZIELA – Za Ojca Świętego, biskupów i wszystkich kapłanów na całym świecie

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim „DIES DOMINI” pisze o niedzieli tak: Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. Jeśli od początku pontyfikatu niestrudzenie powtarzam słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”, to dziś chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli:… Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi! Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.

Kapłani w tym dniu, sprawując uroczyste Msze św. w obecności rzeszy wiernych, znacznie większej niż w dni powszednie, głosząc im Słowo Boże i składając ofiarę na Ołtarzu Chrystusa, w której powinna być także i nasza ofiara duchowa, przyczyniają się do tego, że czas spędzony w kościele nie jest czasem straconym.

Dlaczego godzi się, abyśmy w tym dniu polecali Panu Jezusowi Ojca Świętego i wszystkich Chrystusowych kapłanów na całym świecie.

MODLITWA:

Panie Jezu! Ty nie chciałeś zbawiać człowieka samotnie, w ukryciu, ale wybrałeś sobie Apostołów z Piotrem na czele, aby poszli na cały świat głosić Twoją Ewangelię, zachowaj i błogosław Ojca Świętego oraz biskupów i kapłanów, broń ich od złego, aby prowadzili nas do zbawienia.

PONIEDZIAŁEK – Za dzieci i młodzież

Jesteśmy na starcie tygodnia. Znów rozpoczynamy bieg ku przyszłości. Trzeba, abyśmy w tym dniu swoimi modlitewnymi myślami ogarnęli dzieci i młodzież. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby oddalał od naszej młodzieży jad moralnego zepsucia. Prośmy Matkę Jezusa, naszą Królową Różańca Świętego, aby nasze dzieci i młodzież osłaniała płaszczem swej opieki; prośmy Pana Jezusa, by wielu pośród naszej młodzieży wybrał i powołał do swojej służby. W intencji dzieci i młodzieży odmówmy dziesiątkę tajemnicy różańcowej o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni.

MODLITWA:

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… któregoś Ty o Panno w świątyni znalazła
Chwała Ojcu…

WTOREK – Za kapłanów, zakonnice i zakonników starszych, chorych, opuszczonych i często zapomnianych

Wtorek w języku niemieckim to Dienstag. W dosłownym tłumaczeniu na polski znaczy to „dzień służby”. Służba ma to do siebie, że człowiek oddany posługiwaniu nieraz traci zdrowie. Wielu ludzi mamy „wysłużonych”, którzy służąc zestarzeli się i już służyć nie mogą. Wiele jest takich, którzy służąc, zapominają o sobie; nie szanując swojego zdrowia popadają w różne choroby. Także wśród duchowych: kapłanów, zakonników i zakonnic jest wielu, którzy w służbie Kościołowi Chrystusowemu zestarzeli się, sterali swoje zdrowie i teraz niedomagają. Niektórych z nich nie omija ludzka niewdzięczność; bywają zapominani przez tych, którym służyli. Modlimy się więc dzisiaj w ich intencji.

MODLITWA:

Panie Jezu, boski Kapłanie! Spraw, aby Twoi kapłani wysłużeni, chorzy, opuszczeni a bywa, że zapomniani, zostali przez nas odnalezieni i otoczeni należną im opieką. Zaś tych, którym pozwoliłeś, aby ich choroba zmogła – ulecz tak, jak wtedy, gdy obchodziłeś Galileę i „leczyłeś wszystkie choroby i słabości wśród ludu” [Mt 4,23].

ŚRODA – Za misjonarzy i misjonarki, zwłaszcza pracujących wśród wrogów kościoła, często torturowanych i mordowanych

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego Pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał [J 15, 20-21].

Czy wszyscy, którzy przystępują do służby Kościołowi, zdają sobie sprawę z tego, że Pan Jezus może od nich zażądać ofiary największej; ofiary z własnego życia? Módlmy się więc za kapłanów, którym dane było, jest i będzie doznawać męczeństwa dla imienia Jezusa.

MODLITWA:

Panie Jezu, boski Kapłanie, który niosłeś krzyż sporządzony z naszych nieprawości i oddałeś swoje życie, abyśmy dostali zbawienia; Ty, który dzisiaj pozwalasz, aby wielu kapłanów szło Twoim śladem i znosiło cierpienia, a nawet oddawało swoje życie dla Twojego imienia, wynagradzaj ich uczestnictwem w Twojej chwale i spraw, aby ich męczeństwo użyźniało glebę, z której wyrasta i rozwija się Twój Kościół.

CZWARTEK – Za wszystkich kapłanów sprawujących Najświętszą Ofiarę

To był wtedy czwartek. Pierwszy dzień Przaśników, w czasie których spożywano Paschę. Wtedy to Pan Jezus po raz ostatni zasiadł do stołu wraz z Dwunastoma. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” [MT 26, 26-28]. I rozkazał: „To czyńcie na moją pamiątkę” [ŁK 22,19]. I odtąd, w tysiącach miejsc na kuli ziemskiej, niemal w każdej minucie kapłani sprawują pamiątkę tamtej jedynej wieczerzy. I w każdej minucie ponawia się tajemnica męki i śmierci Pana Jezusa, zakończonej Jego chwalebnym Zmartwychwstaniem.

MODLITWA:

Jezu Chryste, który powodowany swoją wielką miłością, dałeś swoje Ciało, aby się stało pokarmem dusz naszych dla naszego zbawienia a także Krew swoją, aby była dla nas napojem obmywającym nas z naszych win, spraw, aby kapłani sprawowali tą świętą tajemnicę z wielką pobożnością ku Twojej chwale oraz na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

PIĄTEK – Za kapłanów grzesznych i za tych, którzy porzucili stan kapłański

Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.

No bo cóż sądzić o tych, którzy odeszli od kapłaństwa? A cóż sądzić o tych kapłanach, którzy popadli w niewolę grzesznych nałogów? Nic nie trzeba sądzić. Trzeba po prostu za nich się modlić. Prosić Pana o miłosierdzie dla nich.

MODLITWA:

Psalm 51

SOBOTA – Za siostry i braci zakonnych, na różne sposoby posługujących w Kościele

To też już należy do tradycji Kościoła, iż sobotę poświęcamy Matce Pana Jezusa. Mówią o nas, Polakach, że jesteśmy „Narodem Maryjnym”. Ale przecież nie jesteśmy jakąś „Maryjną enklawą”. Na całym świecie doznaje ona należnej czci. Wiele panien i wielu mężczyzn stało się jej córkami i synami, i poszło na świat służyć Bogu i ludziom. Módlmy się zatem w tym dniu, szczególnie polecając Bogu siostry i braci zakonnych.

MODLITWA:

Litania Loretańska

MODLITWA POWSZECHNA
Mszy św. pierwszoczwartkowej

 1. Za Kościół Święty, aby nie ustawał w dawaniu świadectwa Prawdzie o zbawieniu– Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie.
 2. Za przygotowujących się do służby kapłańskiej, kleryków i diakonów, w szczególności za kleryków z naszej Parafii, aby wytrwali w swoim świętym powołaniu– Ciebie prosimy…
 3. Za kapłanów, pracujących w naszej Parafii i tych, którzy w naszej Parafii pracowali w przeszłości, aby Pan błogosławił im w ich posługiwaniu– Ciebie prosimy…
 4. Za kapłanów chorych, wysłużonych, samotnych, aby nie byli pozbawieni opieki tych, którymi posługiwali– Ciebie prosimy…
 5. Za kapłanów prześladowanych, oczernianych, torturowanych i mordowanych, zwłaszcza za misjonarzy głoszących Ewangelię pośród wrogów Kościoła– Ciebie prosimy…
 6. O miłosierdzie Boże dla kapłanów opanowanych przez różne grzeszne nałogi, a także dla tych, którzy z różnych powodów porzucili stan kapłański– Ciebie prosimy…
 7. Za dzieci, zwłaszcza za dzieci wczesno – i pierwszokomunijne oraz za młodzież, aby trafnie rozpoznawała swoje życiowe powołanie– Ciebie prosimy…