ŻYWY RÓŻANIEC

Spotkania w I soboty miesiąca po Mszy porannej.

Historia grupy różańcowej w naszej Parafii sięga początków jej istnienia. Można powiedzieć, nie mogło być inaczej, skoro Patronką zadolańskiej wspólnoty jest Maryja Królowa Różańca Świętego. Grupa powstała już w 1984 roku, a pierwszą jej animatorką była pani Helena Wilczek.

Charakterystyczne dla struktury Grupy Żywego Różańca są tzw. Róże – w skład każdej z nich wchodzi tyle osób, ile jest tajemnic Różańca. Zatem u początku istnienia wspólnoty działała 1 Róża, składająca się z 15 osób. W kolejnych latach stale wzrastała liczba członków Grupy, dodatkowo od roku 2012 Różaniec Święty wzbogacił się o kolejną cząstkę – Tajemnice Światła. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Piotr Kędzior. Wspólnotę tworzy od grudnia 2016 r., 5 Róż, każda składająca się z 20 osób. Daje to w sumie liczbę 100 uczestników Grupy Żywego Różańca w naszej Parafii, stawiając tę wspólnotę na pierwszym miejscu, jeśli brać pod uwagę liczebność.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

Pamiętajmy różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

Osoba należąca do wspólnoty zobowiązuje się do odmawiania każdego dnia jednej konkretnej dziesiątki Różańca w wyznaczonej intencji (każdego miesiąca na łamach naszej gazetki publikujemy intencję), w jakiej modli się Żywy Różaniec; co miesiąc także w ramach Róż następuje zmiana odmawianej przez poszczególnych członków tajemnicy – przykładowo, jeśli w kwietniu dana osoba modliła się I tajemnicą chwalebną, to w maju będzie się modlić II tajemnicą chwalebną.

Święty Papież Jan Paweł II wyjaśnia: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Jezusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice Chwalebne), rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym „Rosarium Virginis Mariae” (O rόżańcu świętym) Jan Paweł II ogłasza rok 2003 – rokiem maryjnym, oraz wykłada mistyczny charakter rόżańca. W związku z tym, proponuje dodać dla jego pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa na ziemi, jakoś pominiętą w dotychczasowych tajemnicach: w nowym układzie różańca odmawiamy tajemnice radosne w poniedziałki i soboty; tajemnice bolesne we wtorki i piątki; tajemnice chwalebne w środy i niedziele; zaś tajemnice światła w czwartki.

Warto zauważyć, że wielu uczestników wspólnoty różańcowej nie poprzestaje na odmówieniu obowiązkowej „dziesiątki”, lecz modli się np. całą cząstką, a nie brak także osób, które odmawiają cały Różaniec – 4 cząstki, czyli wszystkie 20 tajemnic.

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:30 na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, odmawiając wynagradzający różaniec święty ku czci Niepokalanego Serca Maryi, oraz na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Na spotkania formacyjne zapraszamy w każda pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 do salki pod kościołem.

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki Różańca świętego. I to nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, może chciało się spać, ale jednak nasi rodzice czuwali, aby dzień kończył się Różańcem.”
Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński

MISJA SERCEM WIARY

O znaczeniu, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu, napisał papież Franciszek w swoim Liście z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego Maximum illud. Wskazał wkład w to dzieło św. Jana Pawła II, – „ Misje są sprawą wiary” jak podkreślał Jan Paweł II, w którego wspomnienie liturgiczne swój List ogłosił. Docenił też pracę wielu chrześcijan na rzecz misji, począwszy od I wojny światowej – trudnego czasu, który Benedykt XV wspominał w swym Liście, opisując wojenne okropieństwa i przykre konsekwencje, jakie z nich wynikały dla całej ludzkości . Franciszek powierzył przygotowanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Kongregacji ds.. Ewangelizacji Narodów oraz Papieskim Dziełom Misyjnym. „Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym wydarzeniem łaski, aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę – serce wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – napisał. …(cyt. z miesięcznika Różaniec).

W szkole Maryi

Z kart Pisma Świętego znamy Maryję, która rozważa Boże sprawy w swoim sercu. Omawiając Różaniec, próbujemy naśladować Matkę Zbawiciela w trwaniu sercem przy woli Bożej.
Żywy Różaniec jest dla nas uniwersytetem życia, którego założycielką i rektorem jest Niepokalana Maryja, Zwycięska Królowa, Wszechpośredniczka Łask. Dwadzieścia tajemnic różańcowych jest jak dwadzieścia lekcji w szkole Maryi. Przesuwając między palcami paciorki różańca, codziennie wchodzimy z najlepszą Przewodniczką – Maryją – w tajemnice życia Jezusa, stopniowo je zgłębiając.
Wspólnota modlitwy
…. Przynależność do Żywego Różańca sprawia, że czujemy się jak jedna z komórek pulsujących codzienną modlitw wznoszoną w różnych porach dnia czy nocy. Razem ze mną modli się 19 osób; ludzi rozmaitych stanów i zawodów, w różnym wieku, ale wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Doświadczamy radości z bycia we wspólnocie i przynależności do świętego Kościoła Chrystusowego, Mamy też poczucie bezpieczeństwa. Tyle róż różańcowych jest na świecie, cały świat jest opleciony ich modlitwą. To jest przecież dar Maryi dla ludzkości, rzeczywisty i skuteczny.
Jak czytamy w Statucie Stowarzyszenia, „Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy”. Mamy świadomość, że zaproszenie do Żywego Różańca jest wielkim darem, bo nie tylko otrzymujemy wiele łask, lecz także możemy modlić się w intencjach innych osób i w intencjach wspólnych, podawanych nam co miesiąc. Jest to „szkoła”, w której można i trzeba się dużo uczyć i pragniemy być w niej do końca naszych dni.
Dziękujemy Matce Bożej Różańcowej, że wyprosiła nam u Boga łaskę przynależności do Żywego Różańca. (materiał z miesięcznika „Różaniec” str.25)

Różańcowa szkoła doskonałości chrześcijańskiej

W potocznym rozumieniu tajemnica to coś ukrytego, niejawnego, o czym wie garstka ludzi i skrzętnie ukrywa znane sobie informacje.
Tajemnice różańcowe to jednak coś zupełnie innego.
Nazywamy je w ten sposób, bo dotyczą spraw najświętszych – życia i działalności Chrystusa, który jest Bogiem i Człowiekiem. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że nasze mówienie o Bogu musi być przepełnione świadomością ułomności naszych słów. W teologii prawosławnej dominuje model apofatyczny – uważa się, że lepiej mówić, jaki Bóg nie jest, niż jaki jest, ponieważ człowiek nie może ogarnąć Jego wielkości swoim małym i ułomnym rozumem. Kategorie takie jak wieczność, nieskończoność, doskonałość nie są pojmowane przez nas, którzy tych argumentów nie posiadamy w wymiarze doczesnym, a w wiecznym możemy w nich uczestniczyć jedynie w Bogu.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort podkreśla, że tajemnice różańcowe winny być dla pobożnych chrześcijan regułą i przykładem, sposobem życia, pochodniami, które rozświetlają drogę, błyszczącymi lustrami, piecami, w których wypala się wszelkie wady. Piękno tych porównań świetnie obrazuje wartość tej kontemplacyjnej modlitwy. Wyobraźmy sobie spacer po lesie nocą bez jakiegokolwiek źródła światła. Pomyślmy o lęku, który by nam wówczas towarzyszył: każdy szelest przyśpieszałby bicie serca, oczy byłyby zmęczone wypatrywaniem końca tej nieznośnej drogi, wyobraźnia podpowiadałaby nam jakieś straszliwe scenariusze. Podobnie jest z ludźmi pozbawionymi światła wiary i pochodni kontemplacji – idą po omacku przez życie, trwając w niepewności i lęku.
Do Alana de Rupe Maryja powiedziała o Różańcu: „Jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi przyjemna: odmawianie sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienia anielskiego . Jednak (…) o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania Zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia i męki, i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy”. Dla św. Ludwika Różaniec bez rozważań jest jak ciało bez duszy, bo to właśnie rozmyślanie odróżnia Różaniec od innych modlitw. Opisując dalej tajemnice różańcowe, rozważając je wszystkie po kolei, pisze o nich w ten sposób: „To jest piętnaście (obecnie dwadzieścia) wonnych kwiatów Mistycznej Róży; na nich lubią się zatrzymywać pszczoły mądre, dusze pobożne, aby zebrać z nich przedziwny nektar i zrobić z niego miód solidnej pobożności”.
Odkrywajmy tajemnice różańcowe, gdyż są one sprawdzoną i skuteczną szkołą doskonałości chrześcijańskiej.
Ks. Jacek Gancarek
Moderator krajowy Żywego Różańca


MARZEC 2023R

Nawet serce człowieka ze złymi
skłonnościami wyda cnoty,
jeśli dostanie się pod kierunek mądrego
i szlachetnego wychowania.
bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Różaniec troską o życie i wychowanie.
Spośród wszystkich nabożeństw do Najświętszej Marii Panny to różaniec jest najbardziej znany i rozpowszechniony.
W modlitwie różańcowej oddajemy cześć Maryi Bożej Rodzicielce. Maryja chce nam towarzyszyć na ścieżkach naszego codziennego życia. Idzie z nami, ale wielokrotnie uprzedza nas w naszej wędrówce. Różaniec jest nie tylko modlitwą, lecz także cudownym środkiem uświęcenia i postępu duchowego, jedną z najlepszych szkół, w której poznaje się i zdobywa cnoty życia chrześcijańskiego. Do Maryi, jak do naszej ziemskiej matki, można przyjść zawsze i w każdym czasie. W chwilach radosnych i smutnych, dobrych i złych, w chwilach naszej niepewności czy ciężkiego udręczenia.
Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Waszyngton w chwilach utrudzenia przychodził do swojej matki – staruszki, klękał przednią, kładł umęczoną głowę na jej kolanach i mawiał: „Pozwól, mamo, że tu odpocznę trochę, tak jak wtedy, gdy byłem dzieckiem „. A stara matka z niezmienioną czułością swymi spracowanymi i drżącymi rękami głaskała siwe włosy wielkiego syna. Potem wstał tym pokrzepiony i odchodził do swojej pracy, którą wykonywał sumienie.
Czy się do tego przyznajemy, czy też nie, faktem jest, że każdy człowiek potrzebuje matczynego serca. Temu pragnieniu ludzkiej natury Bóg uczynił zadość. W swojej nieskończonej mądrości i dobroci postanowił, by wszędzie tam, gdzie tli się choćby iskierka życia, była też matka, która by się tym życiem zaopiekowała, chroniła je przed niebezpieczeństwem i niosła ulgę w strapieniach. Zostało nam dane życie doczesne, dlatego mamy ziemską matkę, która nam to życie dała, która czuwała nad nim i je pielęgnowała.
Do tej kochającej matki zdrowe, niezepsute, niezwyrodniałe serce dziecka zawsze ciągnie, bo chce być kochane.
Jednak istnieje w nas również inne życie – życie Boże, nadprzyrodzone, życie łaski w naszej duszy. Dlatego mamy jednocześnie drugą Matkę! Ona w nas codziennie rodzi to życie, Ona je w nas umacnia, rozwija, opiekuje się nim. A tą Matką jest Maryja. Nigdy więc nie zapominajmy o matce ziemskiej, a tym bardziej o Matce niebieskiej.
Wchodząc w tajemnice różańcowe, zabierajmy zawsze ze sobą ten obraz Maryi przyjmującej z radością wolę Bożą obwieszczoną przez anioła. A potem kontemplujmy ten obraz Matki pochylonej nad Dzieckiem, rozważającej tajemnicę Słowa – tajemnicę Boga. Niech ten wizerunek towarzyszy naszemu życiu, niech wnosi w nasze życie pokój i nadzieję oraz daje pociechę we wszystkich naszych chwilach smutku i utrudzeniach.
ks.dr Jacek Gancarek
moderator krajowy Żywego Różańca

Modlimy się w intencji Światowej Sieci Modlitwy Papieża:
Za ofiary nadużyć. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.
Nadużycia mogą dotyczyć różnych sfer naszego życia: fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej itp. Najboleśniejsze jest to, że zawsze przede nadużyciem jest zaufanie, które wykorzystane w złym celu robi ogromną krzywdę i zadaje potworne cierpienie drugiemu człowiekowi. Ojciec Święty prosi nas o modlitwę za tych, którzy zostali zranieni we wspólnocie Kościoła, przecież powinni doświadczać prawdziwej, braterskiej miłości. Prosimy, aby takie osoby w tym samym Kościele i przez ludzi Kościoła zostały uleczone mocą miłości Jezusa.
Modlimy się również w naszych intencjach: w miesiąc marcu 2023r
Przez wstawiennictwo MB Różańcowej modlimy się, aby Wielki Post był dla nas czasem łaski, módlmy się o odrodzenie i umocnienie wiary w Kościele Św., o dobre, duchowe przygotowanie się całej parafii i wszystkich parafian do rekolekcji Wielkopostnych, o umiejętność rozeznania woli Bożej i o Boże przeżycie postu. Módlmy się o pokój i o zakończenie wojny.
W modlitwie różańcowej za parafię pamiętamy w pierwszej tajemnicy światła.
Różaniec: Rozważmy piątą tajemnicę bolesną – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
– Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu, o mój Jezu…
– Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
– za zmarłych członków kółka różańcowego (wymienić): – Wieczny odpocz.
Konferencja: pt; ( prowadzi ją kapłan lub zelatorka odczytuje z „Różańca” str.38-39.)
„Wielki dar pojednania”
Człowiek został stworzony jako dar
dla bliźnich. Ich też powinien jako
dar przyjmować. A co, jeśli relacje stają
się trudne do uniesienia?
W czasie Wielkiego Postu w słowie Bożym i naszych rozważaniach nieustannie pojawia się temat pojednania i przebaczenia. Często możemy usłyszeć Ewangelię o miłosiernym ojcu, który wypatruje na drodze swojego marnotrawnego syna, aby przebaczyć mu jego przewinienia i pozwolić mu na nowo zacząć życie. Widzimy Boga, który pragnie nauczyć nas jednak się z Nim i między sobą. Modlitwa różańcowa jest zaproszeniem do wejścia w tajemnicę pojednania, który jest wielkim dziełem Boga.(…)
Punkty do refleksji
1. Czy są osoby w moim otoczeniu, którym nie umiem przebaczyć?
Czy proszę o łaskę pojednania?
2. Czy potrafię się przyznać do błędu, jeśli ktoś doświadczył jakiejkolwiek krzywdy z mojej strony? Czy umiem w pokorze prosić o przebaczenie?-
Z życia Kościoła:
Odkryjmy na nowo piękno i duchową siłę płynące z nabożeństw wielkopostnych: drogi krzyżowej, Gorzkich żali. Ofiarujmy je jako
wynagrodzenie za grzechy i w intencji nawrócenia biednych grzeszników.
– 19 marca oddajemy cześć św. Józefowi – Opiekunowi Świętej Rodziny (w tym roku uroczystość przeniesiona na 20 marca).
Pomyślmy o parafialnym męskim kole ŻR, któremu patronuje właśnie jest Święty Józef Oblubieniec NMP. Jego wstawiennictwu polecamy panów z męskiego koła różańcowego podczas Eucharystii w niedzielę tj. 19 marca o godz. 8.30, z możliwością na pół godziny przed Mszą św., odmówienia wspólnie Różańca świętego.
– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadająca 25 marca to Dzień Świętości Życia i okazja aby pojąć Duchową Adopcje Dziecka Poczętego.
Z życia Parafii
Drogę krzyżową i jej nabożne rozważania ofiarujmy , prosząc o pokój na świecie, zgodę w naszej Ojczyźnie, i w naszych rodzinach.
O pokój na Ukrainie, w Europie i na świecie, o zaprzestanie wszelkich działań wojennych na Ukrainie.
Z życia Stowarzyszenia Żywy Różaniec:
– Trwa piąty rok Nowenny Różańcowej. WŻR przy Parafii Matki Bożej Różańcowej na Zadolu wysłała deklarację przystąpienia do Wielkiej Nowenny Różańcowej (2 maja 2019r.)
– Pamiętajmy, że inicjatywa – „Żywego Różańca dla Misji” cały czas trwa i się rozwija. Zbierając 1 złotówkę co miesiąc pomagamy w budowaniu kolejnej kaplicy na terenach misyjnych. Przypominamy, że jedną część wpłacanej kwoty jest przeznaczona na „Żywy Różaniec dla Misji” a druga część na konto: Papieskich Dzieł Misyjnych w danej diecezji z przeznaczeniem na projekty diecezjalne.
– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą parafialną grupą „Żywego Różańca” i odpowiedzmy na zaproszenie przez wstawiennictwo Pani Zadolańskiej naszego parafialnego Kościoła Świętego – „Przez Maryję dla Jezusa” pod:
„Sztandar Maryi Królowej Różańca Świętego”.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym świętymi Twymi chwalił Cię
na wieki wieków. Amen.